Uudised

Teavitamiskohustus

Hea esitaja, kui oled osalenud fonogrammi salvestamisel, aga ei oma hilisemat ülevaadet, kuidas Sinu esitust on fonogrammitootja poolt või tema loal kasutatud, siis nüüd on see olukord muutunud.

Alates eelmise aasta algusest on autoriõiguse seaduses sätted (AutÕS § 49¹), mis panevad fonogrammitootjale kohustuse anda esitajale iga aastast aruannet, mis muuhulgas peab sisaldama infot, kui palju fonogrammitootjale on fonogrammi kasutamise eest tasu makstud (nt. Spotify poolt).

Aruande esitamise (ehk teavitamise) kohustus kehtib olenemata sellest, millise „kasutuslepingu“ pooled on sõlminud või kas üldse on kirjalik lepingut sõlmitud. See kehtib nii litsentsilepingute kui ka õiguste üleandmise lepingule (õiguste loovutamine).

Allpool on antud lühike ülevaade, mida esitajad peaksid aruande saamise õigusest  teadma ja millised võimalusi see neile, läbipaistvuse suurendamise eesmärgil, tagab.

Aruande peamised põhimõtted:

 • Aruande vorm –  aruanne tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt. e-posti teel);
 • Aruande sagedus – aruanne tuleb esitada vähemalt kord aastas;
 • Aruande sisu – aruanne peab sisaldama detailset ülevaadet vähemalt järgnevas mahus:
 • Ülevaade fonogrammi kõikide esmaste kasutusviiside kohta, kus fonogrammitootja on tasu saanud (levitamine CD-l, Spotify, reklaamid vms.).

NB! Fonogrammide teisene kasutamine raadios, televisioonis ja avalik esitamine (restoranis, kaupluses jne) on hõlmatud EEL-i lepinguga ja selle kohta fonogrammitootja aruannet saatma ei pea;

 • Ülevaade kogu saadud tulu (mitte ainult kasumi) kohta;
 • Ülevaade esitajal saada oleva (makstava) tasu kohta;
 • Ülevaade peab hõlmama kogu maailmas toimunud kasutusi;
 • Kui õiguste kasutamiseks on sõlmitud all-litsentsilepinguid ja fonogrammitootjal ei ole olemas kogu eelpool toodud teavet, on esitaja õigus nõuda vastavat teavet all-litsentsisaajalt;
 • Teave tuleb esitada viisil, mis on esitaja jaoks arusaadav ning see peaks võimaldama tulemuslikult hinnata asjaomaste õiguste majanduslikku väärtust.
 • Aruande periood – aruanne peaks hõlmama infot kasutuste kohta, mis toimusid alates 07.06.2021 (autoriõiguse direktiivi jõustumise aeg). Esimene aruanne võib olla perioodi 07.06.2021 – 31.12.2021, järgmine 01.01.2022 – 31.12.2022 kohta. Edaspidi tuleb aruannet anda vähemalt kord aastas kalendriaasta kohta, seni kuni kasutamine jätkub.
 • Mõistlikkuse põhimõte – kui aruande kohustuse täitmine kujuneks esituse kasutusest saadava tuluga võrreldes teisele lepingupoolele ebamõistlikult koormavaks või kulukaks, tuleb aruanne esitada (piiratud) mahus, mille esitamist võib mõistlikult eeldada.
 • Saladuse hoidmise kohustus – esitaja peab hoidma saladuses neile aruande esitamisega teatavaks saanud asjaolusid, mille saladuses hoidmiseks on teisel lepingupoolel õigustatud huvi, eelkõige peab hoidma teise lepingupoole ärisaladust.

Kui algselt kokkulepitud tasu osutub ebaproportsionaalselt väikeseks võrreldes esituse kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kogutuluga võib esitaja nõuda lepingu muutmist täiendava, asjakohase ja õiglase tasu saamiseks (AutÕS § 49²).

Ole oma esitaja õiguste suhtes hoolas ja sõlmi esituste salvestamisel alati leping. Seeläbi saada ise paremini tagada, et Sinu õiguseid järgitakse ja Sul on võimalus vastavate õiguste kasutamise eest tasu saada.

Loometöö tasustamise küsitlus

Kultuuriministeerium on tellinud Civitta Eesti AS-ilt rakendusuuringu “Loometöö tasustamine Eestis ja loomepalga mõju hindamine”. Vastused on sisendiks loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse protsessile. Uuringu tulemused peaks aitama kujundada Eesti loometöötajate tegevust majanduslikult kindlamaks ning erinevate valdkondade loometöö tasustamist õiglasemaks.

Küsitlusele saab vastata SIIN. See koosneb peamiselt valikvastustega küsimustest ja selle täitmine võtab aega ligikaudu 25 minutit.

Uuritakse töötamise vorme ja loometöö tasustamise praktikaid Eestis erinevate loomevaldkondade, sh eraldi ka helikunsti esindajate lõikes. Küsitlusele vastajate panus on äärmiselt oluline, sest see aitab paremini kajastada tegelikku olukorda muusika valdkonnas ning toetab kultuuri- ja loometöö väärtustamist ning tasustamist ja seeläbi ka erinevate loomealade jätkusuutlikkust üleüldiselt.

RAVIKINDLUSTUS KÕIGILE

Eesti loomeliidud liitusid meeldetuletuskampaaniaga „Ravikindlustus kõigile!“

Eesti Arhitektide Liit, Eesti Balletiliit, Eesti Disainerite Liit, Eesti Esitajate Liit, Eesti Heliloojate Liit, Eesti Interpreetide Liit, Eesti Kinoliit, Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit, Eesti Lavastuskunstnike Liit, Eesti Maastikuarhitektide Liit, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit ja Eesti Teatriliit liitusid Eesti Kunstnike Liidu algatatud meeldetuletuskampaaniaga „Ravikindlustus kõigile!“.

Eesti Kunstnike Liit alustas 15. augustil tähtajatut meeldetuletuskampaaniat „Ravikindlustus kõigile!“, et tuletada eelseisvate Riigikogu valimiste eel Eestis tegutsevatele erakondadele taaskord meelde, kui hapras ja haavatavas olukorras on juba aastaid või isegi aastakümneid olnud loovisikud, ning et olukord halveneb mitte päevade, vaid tundidega.

Saabuva 2023. aasta 5. märtsil on Riigikogu 15. korralise koosseisu valimised ning erakondade platvormide koostamine valimisteks on alanud. Kuna valimisplatvormide jõulisematest seisukohtadest jõuab valim ka tulevasse koalitsioonilepingusse, on oluline Eestis tegutsevatele erakondadele taaskord meelde tuletada, kui hapras ja haavatavas olukorras on juba aastaid või ehk isegi aastakümneid olnud loovisikud, ning et olukord halveneb mitte päevade, vaid tundidega.

Riik on viimastel aastatel järjepanu tellinud sotsiaaltagatiste kättesaadavust puudutavaid uuringuid. Neist viimane, esmakordselt loovisikute olukorda analüüsiv, 2021. aastal valminud Praxise läbi viidud uuring „Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku mudelid ja sotsiaalsete garantiide kättesaadavus“ on senistest uuringutest kõige põhjalikum ja mahukam ning seeläbi ka tulemustelt trööstituim. Uuringu tulemuste ja viiruskriisis eriti teravalt esile kerkinud probleemide tõukel on alanud protsess 2005. aastast kehtiva loovisikute ja loomeliitude seaduse (LLS) kaasajastamiseks seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse loomisega. Loovisikute sotsiaalse kaitse olulisust rõhutab ka kultuuri valdkonna peamisi strateegilisi eesmärke koondav ning järgnevate aastate tegevusi suunav ja neid eesmärke ka riigieelarvega siduv „Kultuuri arengukava 2021–2030“ (Kultuur 2030).

Kuid miks ikkagi ravikindlustus kõigile, mitte kitsamalt kunstnikele, kirjanikele või loovisikutele? Erisuste loomine ei ole kunagi olnud kerge ega riigile odav ja ei ole ka tunnetuslikult olnud viimaste valitsuskoosseisude esimene valik. Lisaks ei ole siiani olnud otsustajate silmis ilmselt ka piisav loovisikute suhtarv hääleõiguslike valijate hulgas (Praxise 2021. uuringu hinnangul on Eestis 10 200 ebaregulaarsete või ebapiisavate sissetulekutega vabakutselist loovisikut). Sotsiaalministeeriumi 2018. aastal Praxiselt tellitud uuringu „Ravikindlustus valitutele või ravikaitse kõigile — kuidas täita lüngad Eesti ravikindlustuses?“ oli vaid hinnanguliselt 86% tööealistel elanikel ravikindlustus püsiv. Püsiva ravikindlustuse või osalise ravikindlustuseta oli sel hetkel enam kui 100 000 tööealist elanikku.

Uuringust on nüüdseks möödunud neli aastat. Olukorda tööhõives on selle lühikese aja jooksul muutnud erinevad kriisid ja olulisel määral paindlikumaks on muutnud ka tööhõive vormid. Vabakutselisus ja sellega kaasnevad probleemid ei ole enam ammu vaid looviisikute pärusmaa ning üha muutuvate töövormide ning -suhete valguses vajab kiiret muutmist ravikindlustuse ning sotsiaalsete garantiide süsteem laiemalt. Päev-päevalt suureneb palgavaesus, muutunud töövormid ei taga töötajale ravikindlustust ega sotsiaalseid garantiisid. Seeläbi väheneb maksulaekumine, suureneb tööturult heitunute ning abivajajate hulk, kuna ravikindlustuse, töötushüvitise ja teiste sotsiaalsete garantiide puudumine ning ennetava ja õigeaegse ligipääsu puudumine arstiabile toob endaga kaasa suurenenud ravikulud haigekassale ja toimetulekuprobleemid üksikindiviididele ka pensionieas.

Loomulikult on ravikindlustuse süsteemi kaasajastamine ning selle tagamine seeläbi kõigile ühiskonnaliikmetele kallis ja suur samm, ent hoogu selle sammu astumiseks on nüüdseks võetud juba piinlikult kaua, on ülim aeg jõuda tegudeni.

Ravikindlustus kõigile!

AUTORIÕIGUS 30

Põhiseaduse 30. aastapäeval pöörab Justiitsministeerium tähelepanu suurematele justiitsvaldkonna õigusreformidele, millel on sellel aastal ümmargused tähtpäevad. Põhiseaduse ja õigusreformide ümmarguste tähtpäevade tähistamiseks korraldab Justiitsministeerium koos Riigiõiguse Sihtkapitali, Riigikohtu, Õiguskantsleri Kantselei, Patendiameti, Eesti Juristide Liidu ja Eesti Akadeemilise Õigusteadlaste Seltsiga konverentside sarja, mis käsitlevad neid teemasid lähemalt nii ajaloo, tänapäeva kui ka tuleviku vaates.
Kokku toimub sarjas kuus konverentsi:
– Kohtureform 30
– Haldusmenetlus 20
– Kriis ja põhiseadus
Autoriõigus 30
– Karistusõigus 20
– Võlaõigus 20

Autoriõigusele pühendatud konverents toimub 25. augustil. Konverentsil uuritakse, millist alusloogikat autoriõiguse maailm peegeldab ja kas aastate jooksul seadusse tehtud muudatused moodustavad toimiva terviku.

Otsitakse vastuseid, kas loometöö resultaatide kasutamise väärtusahelas on kõikide lülide huvid tasakaalustatult kaitstud ning milliseid uusi õiguste omajaid seadus kaitsma peaks ja arutleme valdkonna tuleviku üle küsides, kas ja kui põhimõttelisi uuendusi selle valdkonna regulatsioon vajab.

PROGRAMM

09.30-10.00       Kogunemine
Ministeeriumide ühishoone, Suur-Ameerika 1, Tamme saal

10.00-10.10       Avasõnad
Lea Danilson-Järg, justiitsminister

Heddi Lutterus, justiitsministeeriumi õiguspoliitika valdkonna
asekantsler

10.10-12.00       Paneel: Ajalooline ülevaade – 30 aastat autoriõigust
ehk kust me tuleme ja kuhu me läheme?

Moderaator: Heiki Pisuke, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

                            Ettekanne: „Sissejuhatus ja pilguheit autoriõiguse
kujunemisele Eestis“
Ettekandja: prof Heiki Pisuke

                            Ettekanne: „Patendiameti uuenenud rollist autoriõiguse
valdkonda puudutavate rakenduslike küsimuste
koordineerimisel“
Ettekandja: Märt Kraft, Patendiameti arendusjuht

                            Ettekanne: „Ülevaade viimastest muudatustest autoriõiguse
seadusesse“

Ettekandja: Kärt Nemvalts, justiitsministeeriumi intellektuaalse
omandi ja konkurentsiõiguse talituse juhataja

Ettekanne: Autorite jaoks ja autorite eest – õiguste
kollektiivne teostamine
 EAÜ näitel
Ettekandja: Mati Kaalep, Eesti Autorite Ühingu tegevdirektor

Diskussioon

12.00-13.00        Lõuna

13.00-14.30        Paneel: Vaba kasutus – kasutajate huvidest ehk autoriõiguse
olemuslikust „tasakaaluharjutusest“

Moderaator: Urmas Ambur, Eesti Esitajate Liidu tegevdirektor

Ettekanne: „Kas unustatud kultuuripärand saab uue elu?
Mäluasutuste digikogudest uute erandite valguses“

Ettekandja: Karmen Linask, Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja
parlamendiraamatukogu juhataja 

Ettekanne: „Teksti ja -andmekaeve regulatsioonist
autoriõiguse seaduses“
Ettekandja: Aleksei Kelli, Tartu Ülikooli intellektuaalse omandi
õiguse professor

                             Ettekanne: „Hariduserandi pakutavad võimalused ja
väljakutsed“

Ettekandja: Gea Lepik, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik ja
Tartu Ülikooli tsiviilõiguse nooremlektor

Diskussioon

14.30-15.00        Kohvipaus

15.00-16.45        Paneel: „Mündi teine pool – ainuõiguste täiendava kaitse vajadusest
ehk ka õiguste omajatel on huvid“

Moderaator: Helle Tiikmaa, Eesti Ajakirjanike Liidu esimees

Ettekanne: „Ajakirjandusväljaande kirjastajate õiguste kaitse“
Ettekandja: Elise Vasamäe, Palladium Advokaadibüroo
partner vandeadvokaat

Ettekanne: „Autorilepingutest praktiku pilgu läbi“
Ettekandja: Kaido Uduste, Advokaadibüroo Kaido Uduste
vandeadvokaat

                                   Diskussioon, päeva kokkuvõte

 

EESTI ESITAJATE LIIDU ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

MTÜ Eesti Esitajate Liit üldkoosolek toimub 16. juunil 2022.a. kell 11.00 Tallinna Loomaaia auditooriumis, Ehitajate tee 150, Tallinn.

Päevakord:

 1. Päevakorra kinnitamine;
  2. 2021.a. majandusaasta aruande arutamine;
  3. 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
  4. Läbipaistvusaruanne / tegevusaruanne;
  5. Sõnavõtud ja küsimused.

Lisainformatsioon: Eesti Esitajate Liit, Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn, tel: 6 50 51 71, e-post: eel@eel.ee

Kuidas tulla

NB! Tallinna Loomaaia Keskonnahariduskeskuse auditoorium asub Läänevärava juures (ligipääs Ehitajate teelt, st. Õismäe poolne sissepääs).
Ühistranspordiga tulles peatus Meistri, Nurmenuku või Karikakra: nt buss nr 10, 12, 16, 26, 27, 28, 37, 41, 42, 43 ja 45;
Autoga tulles on võimalik kasutada tasulist parklat (1 €/päev)

VAATA VÄRAVATE ASUKOHTI KAARDIL

Mulgi Kultuuri Instituut kutsub osalema lauluvõistlusel

Võistluse eesmärk on saada juurde uusi mulgikeelseid omaloomingulisi laule, mida laulda Mulgi pidudel, laste folklooripäevadel ja igasugustel Mulgi kultuuri ja keelega seonduvatel üritustel. Laulud on täienduseks ka Mulgimaa kooride, ansamblite, solistide ja teiste kollektiivide repertuaarile.

Kui olemasolev laululugu pole mulgikeelne, siis aidatakse selle mulgi keelde tõlkimisel – nõnda saabki osaleda mulgikeelsete laulude võistlusel. Võistlusele saab registreerida kõik uued koori- ja soololaulud, nii tänapäevased kui ka pärimuslikud.

Laule oodatakse kuni 31. augustini.

Rohkem infot: https://mulgimaa.ee/uudised-ja-sundmused/uudised/uudis/2022/02/21/instituut-kuulutas-valja-teise-mulgikeelsete-laulude-voistluse või mki@mulgimaa.ee tel 5885 7355

Popmuusikaauhinna „Kuldne Plaat 2022“ saajad on selgunud!

 1. aastal asutatud Eesti popmuusika aastaauhinnad „Kuldne Plaat“ antakse sel aastal üle TV erisaatena „Eesti edulugu – Kuldne Plaat“, mille esmaesitus on Kanal2-s laupäeval 9. aprillil kell 10.00.

Traditsiooniliselt antakse auhinnad 11-s kategoorias. Eesti popmuusika aastaauhinna Kuldne Plaat 2022 pälvivad:

AASTA RAADIOHITT

„DOOMINO” LIIS LEMSALU X STEFAN

AASTA UUSTULNUK

MANDOTERROR

AASTA PLAADIFIRMA

VAIGUVIIUL

AASTA ESITAJA

GAMEBOY TETRIS 

AASTA AUTOR

SYN COLE

AASTA AUTOR INTERNETIS
SYN COLE

AASTA NAISARTIST

NELE-LIIS VAIKSOO

AASTA MEESARTIST

IVO LINNA

AASTA ANSAMBEL

PUULUUP

AASTA ALBUM

„VIIMANE SUUSATAJA“ PUULUUP

PANUS EESTI MUUSIKASSE

HELGI JA TÕNIS ERILAID

“Kuldne Plaat” on Eesti popmuusika aastaauhind, millega autasustatakse edukamaid kodumaiseid poppmuusikuid – esitajaid, produtsente ja autoreid. Auhinnad antakse üle igal aastal toimuval pidulikul galal või telesaates eesmärgiga populariseerida Eesti popmuusikat ja austada auhinnasaajaid.

Kuldne Plaat auhinnad antakse üle Eesti Autorite Ühingu ja Eesti Esitajate Liidu kogutavate faktiliste andmete alusel. Auhinna “Panus Eesti muusikasse” saaja nimetatakse korraldajate ühise otsuse tulemusena.

Kuldne Plaat auhinnagala korraldaja on MTÜ Kuldne Plaat koostöös Eesti Autorite Ühingu, Eesti Esitajate Liidu ja Eesti Fonogrammitootjate Ühinguga.

„Kuldne Plaat 2022“ korraldajad tänavad Eesti Rahvusringäälingut, Juhan Sihverit ja Eesti Ringhäälingumuuseumi ning Olavi Pihlamägi.

„Kuldne Plaat 2022““ telesaade ja auhinnalood asuvad veebilehtedel www.eestiedulugu.tv ja www.kuldneplaat.ee.

Registreeri seminariprogrammi “Muusika ja raha”.

Music Estonia viib läbi seminariprogrammi “Muusika ja raha”, mis on mõeldud artistidele ja manageridele. Kuuest loengust koosnevat praktilist seminariprogrammi viib läbi maineka muusikaagentuuri ja plaadifirma Ink Music asutaja Hannes Tschürtz. Programm kestab 17. märtsist 21. aprillini. Seminar on mõeldud eelkõige artistidele ja manageridele.

Seminari eesmärk on avada järgmisi teemasid:

 • artisti puudutavad peamised õigused;
 • sissetulekuallikad;
 • erinevate partneritega seotud võimalikud kokkulepped ja koostöötavad (manageri, kirjastuse või plaadifirma puhul);
 • kuidas liigub raha ja kellele kuuluvad millised õigused;
 • millisel hetkel, artisti karjääri arenedes, kaasata erinevaid partnereid.

Hannes Tschürtz on muusikaagentuuri ja plaadifirma Ink Music asutaja, kes tegeleb ligi 400 kontserdi bookimise ja promotsiooniga Kesk- ja Ida- Euroopas. Agentuuri fookuses on artisti karjääri edendamine ning on selle eest on nad pälvinud ka mitmeid auhindu.

Rohkem infot ajakava ja loengute teemade kohta on leitav SIIT, küsimuste korral: marii@musicestonia.eu.

Oma osalemissoovist tuleb teada anda hiljemalt 15. märtsiks, registreerides end siin: https://bit.ly/3sjkpER

Seminariprogrammi tegevusi toetab EAS Euroopa Regionaalfondi vahenditest. Loe programmi kohta lähemalt SIIT.

Loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatused jõustuvad 5. märtsil 2022

5. märtsist kuni 31. detsembrini 2022 kehtivad loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatused:

 • Ei kehti 2 aastase pausi nõuet kahe loometoetuse perioodi vahel;
 • Loometoetusele eelneval kuul tohib loovisiku sissetulek olla kuni üks miinimumpalk kuus ehk 654 eurot bruto;
 • Loometoetuse saamisega samaaegselt tohib loovisik saada sissetulekut kuni ühe miinimumpalga ulatuses ehk 654 eurot kuus, brutotasuna.