Kui vabakutselise loovisiku loometööga seotud tegevuses on tekkinud periood, mil tema sissetulek ei ületa poolt Loovisikute ja loomeliitude seaduse (LLS) § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest kuus, võib ta esitada Eesti Esitajate Liidu juhatusele vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse. Taotlust menetleb EEL, otsuse teeb komisjon, kuhu kuuluvad Kultuuriministeeriumi ja EEL-i esindajad.

Word_2013_file_icon.svg  Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse vorm

Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:
1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
2) ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul;
3) ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;
4) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
5) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
6) ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
7) ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest.

Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlus edastage:
1) digitaalse allkirjaga e-posti aadressile jane@eel.ee või eel@eel.ee; või
2) omakäeliselt allkirjastatult Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn.

Loometoetuse määramise või määramisest keeldumise otsus tuleb seaduse kohaselt teha 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Üldjuhul menetleb EEL taotlusi seaduses sätestatud tähtajast oluliselt kiiremini.

Loometoetuse saamise perioodil (6 kuud) ei või loovisiku tulu ületada seaduses toodud piirmäära (292 €/kuus). Piirmäära ületamisel peab loovisik sellest koheselt EEL-i teavitama. Teavitamata jätmise korral tekib EEL-il makstud loometoetuse + sotsiaalmaksu osa tagasinõudmise õigus. EEL-il on õigus saadud tulu kohta andmeid küsida ka maksuhaldurilt.

Loometoetuse taotlemiseks peab vabakutseline loovisik olema eelnevalt registreerinud Loomeliitude andmekogus oma esitused, mida on vähemalt kolmel viimasel aastal avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses.

Loomeliitude andmekogu on leitav Ettevõtjaportaalist aadressil https://loomeliidud.rik.ee/ (peale sisse logimist valige Loomeliidud). Seejärel tuleb valida ülemisest sakist „Loomeregister“. Antud vaates on näha kõik isiku teosed, kui neid on juba varasemalt lisatud. Vajutades nupul „Lisa teos“ avaneb aken, kus tuleb täita vähemalt kõik need väljad, mis on märgitud punase tärniga (nende väljade täitmine on kohustuslik).

Kuidas kontrollida, kas maksustatav tulu kuus on üle või alla piirmäära (292 €)?

Sisene Maksu ja Tolliameti e-keskkonda https://maasikas.emta.ee/

Valige vasakult Registrid ja päringud

Valige vasakult Minu sissetulekud

Valige esindatav (klikk enda nimel)

Valige paremalt Aasta 2020

Valige Väljamakse tegija

Vaadake lahtrit väljamakse brutos – kui väljamakse brutos on taotluse esitamisele eelnenud kuul suurem kui 292 €, ei vasta taotleja LLS § 16 lõike 3 tingimustele ning EEL ei saa taotlust rahuldada seadusest tuleneva piirangu tõttu.  Üldjuhul kajastub eelmise kuu tulu EMTA registris peale 10.ndat kuupäeva, sest siis on TSD deklaratsiooni esitamise tähtaeg.

Loovisik, kes kuulub mitmesse loomeliitu, kuid ei teinud avaldust, et kogu tema toetusraha arvestataks ühele loomeliidule, peab vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlemisel esitama avalduse igale loomeliidule, mille liige ta on. Loomeliidud teevad taotluse osas otsuse ühiselt.

Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suuruseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär ühes kuus (2020. aastal 584 eurot). EEL tasub täiendavalt väljamakstavalt loometoetuselt sotsiaalmaksu, mis tagab ravikindlustuse. Loometoetuse määramisel esitab EEL Haigekassale vastava teate ja Haigekassal on seejärel aega viis päeva kande tegemiseks ravikindlustuse andmekogusse. Ravikindlustus hakkab loovisikule kehtima kande tegemise päevast. Ravikindlustus lõppeb üks kuu pärast loomeliidu poolt sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemist.

Loometoetust makstakse 6 kuud alates taotluse esitamise päevast alates. Vabakutselise loovisiku taotluse alusel võib loomeliit pikendada loometoetuse maksmise perioodi 6 kuu võrra, kui taotluse esitamise ajal vastab vabakutseline loovisik endiselt LLS § 16 lõikes 2 sätestatud tingimustele. Loometoetuse maksmise perioodi pikendamise taotlus peab olema esitatud vähemalt 30 päeva enne loometoetuse maksmise perioodi lõppemist.

Vabakutselistele loovisikutele loometoetuste maksmise aluste ja korraga saab tutvuda siin: pdfLoometoetuste ja stipendiumite maksmise kord