Vabakutseline loovisik on loovisik, kes tegutseb helikunsti loomealal, kes ei ole avalikus teenistuses või ei tööta töölepingu või muu sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel. See tähendab, et loometoetust ei saa määrata isikule, kellel on tööleping või kes saab näiteks oma ettevõttes töötades palka või töötasu mõnel teisel töökohal.

Vabakutselise loovisiku loometoetust saab taotleda vabakutseline loovisik, kes vastab loovisikute ja loomeliitude seaduses toodud tingimustele ning kelle sissetulek ei ületa 654 eurot bruto kuus. Vastav piirmäär kehtib perioodil 05.03.2022-31.12.2022. Sissetuleku hulka ei arvata tulumaksuseaduse § 19 lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud tulumaksuga mittemaksustatavat tulu (nt Eesti Kultuurkapitali stipendium). Õiguste kasutamise eest tehtud väljamaksed (nt EEL-i, EFÜ ja EAÜ poolt makstud tasud) arvestatakse sissetuleku hulka.

Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada kuus kuud, võimalusega pikendada toetuse perioodi veel kuue kuu võrra.

Word_2013_file_icon.svg  Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlus

Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlus saatke:
1) digitaalse allkirjaga e-posti aadressile jane@eel.ee (või eel@eel.ee); või
2) omakäeliselt allkirjastatult Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn.

Loometoetuse määramise või määramisest keeldumise otsus tuleb seaduse kohaselt teha 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Üldjuhul menetleb EEL taotlusi seaduses sätestatud tähtajast oluliselt kiiremini. Otsuse teeb komisjon, kuhu kuuluvad Kultuuriministeeriumi ja EEL-i esindajad.

Alates 01.01.2022 on töötasu alammääraks 654 eurot kuus. Loometoetuse saaja on kohustatud koheselt kirjalikult informeerima EEL-i, kui tema sissetuleku (va loometoetus) suurus kalendrikuus ületab:
– 01.01.2022 – 04.03.2022 1/2 Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast (327 eurot kuus brutotasuna / 261,60 eurot kuus netotasuna);
– 05.02.2022 – 31.12.2022 üks Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäär (654 eurot kuus brutotasuna / 523,20 eurot kuus netotasuna).

Loometoetuse korduvaks taotlemiseks ei kehti perioodil 05.03.2022 – 31.12.2022 nõue, et eelmise toetuse maksmise ajavahemiku lõppemisest peab olema möödunud vähemalt kaks aastat.

Oluline info: Loometoetuse pikendamise taotlus tuleb esitada hiljemalt 30 päeva enne loometoetuste perioodi lõppu. Seaduses toodud tähtajast mittekinnipidamisel peab EEL jätma taotluse läbivaatamata ja tagastama (HMS § 14 lg 6).

Täiendav info vabakutselise loovisiku loometoetuse kohta
Kui vabakutselise loovisiku loometööga seotud tegevuses on tekkinud periood, mil tema sissetulek ei ületa ühte loovisikute ja loomeliitude seaduse (LLS) § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest kuus, võib ta esitada Eesti Esitajate Liidu juhatusele vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse.

Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:
1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
2) ei ole saanud loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul ega saa loometoetuse maksmise perioodil igas kuus tulumaksuga maksustatavat tulu rohkem kui LLS § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest;
3) ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;
4) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
5) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
6) ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
7) ei saa töövõimetoetust rohkem kui loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest.

Alates 01.01.2022 kuni 04.03.2022 võib loovisik loometoetusele lisaks saada tulu võlaõigusliku lepingu alusel, töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni ühes kuus kuni 327 eurot bruto (261,60 eurot neto). Alates 05.03.2022 kuni 31.12.2022 on vastav piirmäär ühes kuus kuni 654 eurot bruto (523,20 eurot neto). Piirmäära ületamisel peab loovisik sellest koheselt EEL-i teavitama. Teavitamata jätmise korral tekib EEL-il makstud loometoetuse tagasinõudmise õigus. EEL-il on õigus saadud tulu kohta küsida andmeid ka maksuhaldurilt.

Vabakutseline loovisik võib registreerida Loomeliitude andmekogus oma esitused, mida on vähemalt kolmel viimasel aastal avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses.

Loomeliitude andmekogu on leitav Ettevõtjaportaalist aadressil https://loomeliidud.rik.ee/ (peale sisse logimist valige Muud teenused-Loomeliidud). Seejärel tuleb valida ülemisest sakist „Loomeregister“. Antud vaates on näha kõik isiku teosed, kui neid on juba varasemalt lisatud. Vajutades nupul „Lisa teos“ avaneb aken, kus tuleb täita vähemalt kõik need väljad, mis on märgitud punase tärniga (nende väljade täitmine on kohustuslik).

Kuidas kontrollida oma maksustatavat tulu:

Sisene Maksu ja Tolliameti e-keskkonda https://maasikas.emta.ee/

Valige vasakult Registrid ja päringud

Valige vasakult Minu sissetulekud

Valige esindatav (klikk enda nimel)

Valige paremalt Aasta 2022

Valige Väljamakse tegija

Vaadake lahtrit väljamakse brutos – kui väljamakse brutos on taotluse esitamisele eelnenud kuul suurem kui 654 €, ei vasta taotleja loovisikute ja loomeliitude seaduse tingimustele ning EEL ei saa taotlust rahuldada seadusest tuleneva piirangu tõttu.  Üldjuhul kajastub eelmise kuu tulu EMTA registris peale 10.ndat kuupäeva, sest siis on TSD deklaratsiooni esitamise tähtaeg.

Loovisik, kes kuulub mitmesse loomeliitu, kuid ei teinud avaldust, et kogu tema toetusraha arvestataks ühele loomeliidule, peab loometoetuse taotlemisel esitama avalduse igale loomeliidule, mille liige ta on. Loomeliidud teevad taotluse osas otsuse ühiselt.

Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suuruseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär ühes kuus (alates 01.01.2022.a. 654 eurot). EEL tasub täiendavalt väljamakstavalt loometoetuselt sotsiaalmaksu, mis tagab loometoetuse saajale ravikindlustuse. Ravikindlustus lõppeb 1 kuu peale loometoetuse perioodi lõppu.

Loometoetuse määramisel esitab EEL Haigekassale vastava teate ja Haigekassal on seejärel aega viis päeva kande tegemiseks ravikindlustuse andmekogusse. Ravikindlustus hakkab loovisikule kehtima kande tegemise päevast.

Loometoetust makstakse 6 kuud alates taotluse esitamise päevast alates. Vabakutselise loovisiku taotluse alusel võib loomeliit pikendada loometoetuse maksmise perioodi 6 kuu võrra, kui taotluse esitamise ajal vastab vabakutseline loovisik endiselt LLS § 16 lõikes 2 sätestatud tingimustele. Loometoetuse maksmise perioodi pikendamise taotlus peab olema esitatud vähemalt 30 päeva enne loometoetuse maksmise perioodi lõppemist.

Vabakutselistele loovisikutele loometoetuste maksmise aluste ja korraga saab tutvuda siin: pdfLoometoetuste ja stipendiumite maksmise kord