Vabakutseline loovisik on loovisik, kes tegutseb helikunsti loomealal, kes ei ole avalikus teenistuses või ei tööta töölepingu või muu sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu (töövõtuleping, käsundusleping jne) alusel. See tähendab, et loometoetust ei saa määrata isikule, kes saab näiteks oma ettevõttes töötades palka või töötasu mõnel teisel töökohal.

Vabakutselise loovisiku loometoetust saab taotleda loovisik, kelle sissetulek loometegevusest või võlaõigusliku lepingu alusel ei ületa 584 eurot / kuus (kehtib perioodil aprill-detsember 2021). Sissetuleku hulka ei arvata tulumaksuseaduse § 19 lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud tulumaksuga mittemaksustatavat tulu (nt. Eesti Kultuurkapitali stipendiumi). Õiguste kasutamise eest tehtud väljamaksed (nt. EEL-i ja EAÜ poolt makstud tasud) arvestatakse sissetuleku hulka.

Word_2013_file_icon.svg  Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse vorm

Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlus saatke:
1) digitaalse allkirjaga e-posti aadressile jane@eel.ee või eel@eel.ee; või
2) omakäeliselt allkirjastatult Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn.

Loometoetuse määramise või määramisest keeldumise otsus tuleb seaduse kohaselt teha 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Üldjuhul menetleb EEL taotlusi seaduses sätestatud tähtajast oluliselt kiiremini. Otsuse teeb komisjon, kuhu kuuluvad Kultuuriministeeriumi ja EEL-i esindajad.

Loometoetuse saaja on kohustatud koheselt kirjalikult informeerima EEL-i, kui tema sissetuleku (va. loometoetus) suurus kalendrikuus ületab ühte Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast (584 eurot kuus).

Loometoetuse korduva taotlemise osas ei kehti perioodil 18.04.2021 – 31.12.2021 tingimus, et uueks taotlemiseks peab eelmise toetuse maksmise ajavahemiku lõppemisest olema möödunud vähemalt kaks aastat.

Oluline info: Loometoetuse pikendamise taotlus tuleb esitada hiljemalt 30 päeva enne loometoetuste perioodi lõppu. Seaduses toodud tähtajast mittekinnipidamisel peab EEL jätma taotluse läbivaatamata ja tagastama (HMS § 14 lg 6).

Täiendav info vabakutselise loovisiku loometoetuse kohta
Kui vabakutselise loovisiku loometööga seotud tegevuses on tekkinud periood, mil tema sissetulek ei ületa loovisikute ja loomeliitude seaduse (LLS) § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurust kuus, võib ta esitada Eesti Esitajate Liidu juhatusele vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse.

Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:
1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
2) ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul;
3) ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;
4) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
5) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
6) ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
7) ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest.

Alates 2021. aasta aprillist kuni detsembrini on tulu piirmääraks 584 € / kuus. Piirmäära ületamisel peab loovisik sellest koheselt EEL-i teavitama. Teavitamata jätmise korral tekib EEL-il makstud loometoetuse tagasinõudmise õigus. EEL-il on õigus saadud tulu kohta andmeid küsida ka maksuhaldurilt.

Vabakutseline loovisik võib registreerida Loomeliitude andmekogus oma esitused, mida on vähemalt kolmel viimasel aastal avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses.

Loomeliitude andmekogu on leitav Ettevõtjaportaalist aadressil https://loomeliidud.rik.ee/ (peale sisse logimist valige Loomeliidud). Seejärel tuleb valida ülemisest sakist „Loomeregister“. Antud vaates on näha kõik isiku teosed, kui neid on juba varasemalt lisatud. Vajutades nupul „Lisa teos“ avaneb aken, kus tuleb täita vähemalt kõik need väljad, mis on märgitud punase tärniga (nende väljade täitmine on kohustuslik).

Kuidas kontrollida, kas maksustatav tulu kuus on üle või alla piirmäära?

Sisene Maksu ja Tolliameti e-keskkonda https://maasikas.emta.ee/

Valige vasakult Registrid ja päringud

Valige vasakult Minu sissetulekud

Valige esindatav (klikk enda nimel)

Valige paremalt Aasta 2021

Valige Väljamakse tegija

Vaadake lahtrit väljamakse brutos – kui väljamakse brutos on taotluse esitamisele eelnenud kuul suurem kui 584 €, ei vasta taotleja LLS § 16 lõike 3 ja LLS § 23-3 lg 3 tingimustele ning EEL ei saa taotlust rahuldada seadusest tuleneva piirangu tõttu.  Üldjuhul kajastub eelmise kuu tulu EMTA registris peale 10.ndat kuupäeva, sest siis on TSD deklaratsiooni esitamise tähtaeg.

Loovisik, kes kuulub mitmesse loomeliitu, kuid ei teinud avaldust, et kogu tema toetusraha arvestataks ühele loomeliidule, peab loometoetuse taotlemisel esitama avalduse igale loomeliidule, mille liige ta on. Loomeliidud teevad taotluse osas otsuse ühiselt.

Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suuruseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär ühes kuus (alates 01.01.2020.a. 584 eurot). EEL tasub täiendavalt väljamakstavalt loometoetuselt sotsiaalmaksu (192,72 €), mis tagab ravikindlustuse. Loometoetuse määramisel esitab EEL Haigekassale vastava teate ja Haigekassal on seejärel aega viis päeva kande tegemiseks ravikindlustuse andmekogusse. Ravikindlustus hakkab loovisikule kehtima kande tegemise päevast. Ravikindlustus lõppeb üks kuu pärast loomeliidu poolt sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemist.

Loometoetust makstakse 6 kuud alates taotluse esitamise päevast alates. Vabakutselise loovisiku taotluse alusel võib loomeliit pikendada loometoetuse maksmise perioodi 6 kuu võrra, kui taotluse esitamise ajal vastab vabakutseline loovisik endiselt LLS § 16 lõikes 2 sätestatud tingimustele. Loometoetuse maksmise perioodi pikendamise taotlus peab olema esitatud vähemalt 30 päeva enne loometoetuse maksmise perioodi lõppemist.

Vabakutselistele loovisikutele loometoetuste maksmise aluste ja korraga saab tutvuda siin: pdfLoometoetuste ja stipendiumite maksmise kord