Esitaja õiguste teostamiseks EEL-i kaudu on esitajatel võimalik sõlmida esindusleping. Esinduslepingu alusel teostab EEL esitaja õigusi samal viisil ja sarnastes valdkondades nagu oma liikmete puhul, kuid esinduslepingu sõlmimisega ei saa esitaja EEL-i liikmeks. Seega ei laiene temale ainult EEL-i liikmetel tekkivad õigused, näiteks õigus osaleda üldkoosolekul hääleõigusega või taotleda vabakutselise loovisiku loometoetust.

Õiguste teostamise osa on liikmelepingu ja esinduslepingu tingimused sarnased, st. EEL kohaldab ühesuguseid tingimusi ja tasu määrasid.

Selleks, et EEL saaks esitaja varalisi õigusi teostada, tuleb poolte vahel sõlmida leping. Lepingus sätestatakse, millised esitaja varalised õigused üle lähevad ja millised kohustused EEL-il tekivad.

Word_2013_file_icon.svgEsinduslepingu vorm

Lepingu sõlmimiseks täitke esinduslepingu vorm ning edastage see:
1) digitaalse allkirjaga e-posti aadressile jane@eel.ee või
2) omakäeliselt allkirjastatult Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn.

EEL teostab esitajate õigusi eelkõige järgmistes valdkondades:
– Ringhäälingus edastamine – tasu kogumine salvestatud esituste kasutamise eest raadios ja televisioonis
– Taasedastamine – tasu kogumine salvestatud esituste kasutamise eest kaabeltelevisiooni vahendusel
– Avalik esitamine – tasu kogumine salvestatud esituste kasutamise eest üldsusele avatud kohtades (nt. diskoteegid, majutus- ja toitlustusasutused, kaubandus- ja klienditeenindusettevõtted, ühistransport, sport, kino jne.)
– Erakopeerimine – isikliku kasutamise otstarbel tehtavad koopiad (nn. tühja kasseti tasu)
– Raamatukogudest laenutamine
– Muud valdkonnad – muusika Interneti lehekülgedel, esituste reprodutseerimine, mille eesmärgiks võib olla fonogrammide kasutamine DJ tegevuse eesmärgil või telesaadete helindamiseks.

Esinduslepingu sõlmimisel annab esitaja jätkuvalt ise nõusoleku ja lepib ise kokku vajalikud tingimused:
– esituse salvestamisel (nt. kontserdil, stuudios)
– esituste reprodutseerimisel, mille eesmärgiks on varem salvestatud esituste avaldamine CD plaadil (või mõnel teisel andmekandjal)
– avalike esinemiste (kontsertite) korral

Esitaja surma korral saab pärija või pärijad sõlmida EEL-iga esinduslepingu.

Esindusleping pärijaga