MITTETULUNDUSÜHING EESTI ESITAJATE LIIT PÕHIKIRI

1. Ühingu nimi, asukoht ja eesmärk
1.1 Mittetulundusühingu nimeks on Eesti Esitajate Liit (edaspidi nimetatud “Ühing”). Ühing on teose esitajate ja nende õigusjärglaste vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on nende autoriõigustega kaasnevate õiguste teostamine ja kaitse ning Ühingu loomeala edendamine.
1.2 Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3 Ühing on asutatud 10.04.2000. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.
1.4 Ühingu loomealaks on muusika.
1.5 Ühingu eesmärk on:
1.5.1 esitajate õiguste ühine teostamine ning loominguliste ja majanduslike huvide tagamine ja loometegevuse toetamine Eesti Vabariigis ja välisriikides;
1.5.2 esitajate ja esitamisest huvitatud isikute ühendamine;
1.5.3 heategevuslik kultuuri toetamine avalikes huvides ja heategevuslike ürituste (kontserdid, etendused jms) korraldamine;
1.5.4 teose esituse kasutamise (sealhulgas isiklikeks vajadusteks kasutamise) eest saada oleva tasu kogumine ja esitajatele väljamaksmine;
1.5.5 esitajate esindamine ja nende õiguste kaitsmine ja teostamine kohtus ja muudes institutsioonides ning isikute ees.
1.6 Ühing võib teha kõiki tehinguid ja muid õigustoiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
1.7 Ühingu juhtimisorganiteks on Ühingu liikmete üldkoosolek ja juhatus.

2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning Ühingust väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord:
2.1
Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
2.2 Lisaks asutajaliikmetele võib Ühingu liikmeks olla iga esitaja, so laulja, muusik või muu isik, kes laulab, deklameerib, mängib muusikariistal või muul viisil esitab teoseid või juhendab teisi isikuid teoste esitamisel ja nende õigusjärglased.
2.3 Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel hiljemalt avalduse laekumisele järgneval juhatuse koosolekul. Liikmeks vastuvõtmisest teatab juhatus taotlejale suuliselt või kirjalikult. Liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse taotleja poolt esitatud avalduse Ühingule laekumise päev või juhatuse otsuses märgitud päev. Ühing annab liikmeks vastu võtmata jätmisel oma otsuse kohta õiguste omajale selge põhjenduse.
2.4 Liikmelisust Ühingus ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Liikme surma või lõppemise korral tema liikmelisus Ühingus lõpeb ja Ühing jätkab liikme esindamist ja tema õiguste teostamist liikmelepingu alusel kuni liikme pärijate poolt liikmelepingu ülesütlemiseni vastavalt selles sätestatud korrale.
2.5 Ühingu liige võib Ühingust välja astuda ainult majandusaasta lõpul, teatades Ühingu juhatusele väljaastumise soovist vähemalt kolm (3) kuud ette, kui Ühingu juhatus ei otsusta teisiti. Väljaastumiseks esitab liige Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse. Liige loetakse Ühingust väljaastunuks järgneva aasta 01. jaanuarist.
2.6 Liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega järgmistel juhtudel:
2.6.1 füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral;
2.6.2 liige ei täida õigusaktidest või käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid;
2.6.3 liige on Ühingut olulisel määral kahjustanud;
2.6.4 liige on astunud Ühinguga samal eesmärgil tegutseva isiku liikmeks või andnud enda esindamiseks sellisele isikule volituse.
2.7 Ühingust välja arvatud liikmele tuleb tema Ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.
2.8 Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale.

3. Liikmete õigused ja kohustused
3.1
Ühingu liikmete õigused ja kohustused sätestatakse seaduses, käesolevas põhikirjas, põhikirja alusel kinnitatud dokumendis, millega sätestatakse õiguste omajatele tagatud õigused, liikmega sõlmitavas liikmelepingus ja Ühingu liikmete üldkoosoleku otsustes.
3.2 Ühingu liikmetel on õigus:
3.2.1 osaleda Ühingu üldkoosolekus hääleõigusega;
3.2.2 valida Ühingu juhtimis- ja kontrollorganeid ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse ning seeläbi osaleda Ühingu otsustusprotsessides;
3.2.3 saada tasu teose esituse kasutamise eest vastavalt Ühingu ja teose esituse kasutaja vahelisele lepingule;
3.2.4 nõuda juhatuselt seaduses sätestatud juhtudel ja korras Ühingu liikmete üldkoosoleku kokkukutsumist;
3.2.5 saada üldist teavet Ühingu tegevuse ning  esitajatasutasu arvestamise ja väljamaksmise kohta, samuti andmeid temale laekunud esitajatasu ning temaga seotud esituste kasutamise kohta;
3.2.6 suhelda Ühinguga, sealhulgas oma liikmeõigusi teostada, elektrooniliste sidevahendite abil;
3.2.7 astuda Ühingust välja.

3.3 Ühingu liikmed on kohustatud:
3.3.1
täitma seaduse ja käesoleva põhikirja nõudeid ning Ühingu juhtimisorganite seaduspäraseid otsuseid;
3.3.2 teatama Ühingule viivitamatult tema poolt esitatud teostest ja nende salvestistest ning need registreerima Ühingu poolt kehtestatud korras, samuti teatama fonogrammitootjaga teose esituse kasutamiseks sõlmitud lepingust. Käesolevas punktis märgitud teated tuleb esitada kirjalikus vormis;
3.3.3 mitte astuma ilma Ühingu sellekohase kirjaliku loata ühegi teise samu eesmärke ja/või ülesandeid täitva esitajaid esindava ühingu liikmeks;
3.3.4 loovutama Ühingule liikmelepingu alusel ja selles sätestatud tingimustel tema poolt liikmelepingu sõlmimise hetkeks esitatud või selle kehtivuse ajal esitatavate teoste esituste suhtes tekkinud/tekkivad lepingus sätestatud õigused.
3.4 Ühingu liikmetele võib kohustusi kehtestada üldkoosoleku või selle poolt volitatud organi otsusel.

4. Üldkoosolek
4.1
Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või Ühingu muu organi pädevusse.
4.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.2.1 põhikirja muutmine;
4.2.2 eesmärgi muutmine;
4.2.3 juhatuse liikmete määramine;
4.2.4 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esita¬mise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
4.2.5 Ühingu liikmeks olevatele loovisikutele stipendiumide ja muude hüvitiste maksmise aluste ja korra kehtestamine vastavalt loovisikute ja loomeliitude seaduses sätestatule;
4.2.6 loometoetuse määramise komisjoni liikmete valimine ja komisjoni töökorra kehtestamine;
4.2.7 suuniste andmine ja muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord kalendriaastas mitte hiljem kui kuue (6) kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek toimub vastavalt vajadusele, kui Ühingu huvid seda nõuavad. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt üks kümnendik (1/10) Ühingu liikmetest.
4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus Ühingu liikmetele üldkoosoleku toimumise teate Ühingu liikmete nimekirja kantud aadressil vähemalt neliteist (14) päeva enne korralise üldkoosoleku toimumist. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus Ühingu liikmetele vähemalt seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist. Juhul, kui Ühingul on üle kahekümne (20) liikme, ei pea liikmetele kutseid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.
4.5 Üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatakse koosoleku toimumise koht ja aeg ning koosoleku päevakord. Üldkoosoleku päevakorra määrab Ühingu juhatus.
4.6 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate Ühingu liikmete nõusolekul.
4.7 Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata selles osalejate arvust.
4.8 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole (1/2) koosolekus osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest. Otsus põhikirja muutmise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle nelja viiendiku (4/5) üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest. Otsus Ühingu ühinemise, jagunemise või lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik üldkoosolekus osalenud liikmed. Põhikirjas sätestatud eesmärgi muutmise otsustamiseks peavad muutmise poolt hääletama vähemalt üheksa kümnendiku (9/10) üldkoosolekus osalenud Ühingu liikmetest.
4.9 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.
4.10 Igal Ühingu liikmel on otsuse tegemisel üks (1) hääl. Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada Ühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine Ühingu liige.
4.11 Ühingu üldkoosolekud protokollitakse. Koostatud protokollile kirjutavad alla koosolekul valitud koosoleku juhataja ja protokollija.

5. Juhatus ja tegevdirektor
5.1
Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingut.
5.2 Juhatus koosneb kolmest (3) kuni viiest (5) liikmest, kes määratakse Ühingu liikmete üldkoosoleku poolt kolme(3)aastaseks tähtajaks.
5.3 Juhatuse liikme võib tema määranud organ ennetähtaegselt tagasi kutsuda üksnes juhatuse liikme poolt oma kohustuse olulisel määral täitmata jätmisel või võimetuse korral Ühingut juhtida.
5.4 Juhatuse pädevusse kuulub:
5.4.1 Ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine kooskõlas käesoleva põhikirjaga;
5.4.2 Ühingu liikmete, loometoetust saavate isikute ja loometoetuste üle arvestuse pidamine (nimekirja/registri pidamine);
5.4.3 stipendiumide, toetuste, auhindade ja muude hüvitiste määramine ja maksmine vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale;
5.4.4 Ühingu vahendusel kogutavate ja väljamakstavate teose esituse kasutamise tasude jaotamine Ühingu liikmete ja Ühingu poolt esindatud õiguste omajate vahel, samuti nimetatud tasudelt Ühingule kuuluva haldustasu suuruse kindlaks määramine vastavalt üldkoosoleku suunistele;
5.4.5 Ühingu tegevdirektori ametisse nimetamine ja palga määramine;
5.4.6 Ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele;
5.4.7 seaduses sätestatud korras raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamine ning Ühingu üldkoosolekule esitamine kuue (6) kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest;
5.4.8 arvestuse pidamine  ja otsustamine mittejaotatavate summade kasutamise üle;
5.4.9 muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse;
5.4.10 juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe valimine.
5.5 Ühingu juhatus täidab ka loometoetuste määramise komisjoni ülesandeid. Loometoetuste määramise komisjoni kuulub riigi esindajana kultuuriministri nimetatud Kultuuriministeeriumi ametnik.
5.6 Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada kaks (2) juhatuse liiget ühiselt.
5.7 Ühingu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks või asjaõigusega koormamiseks ei ole üldkoosoleku otsus vajalik.
5.8 Juhatus võtab otsuseid vastu koosolekul. Koosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb kolme(3)liikmelise juhatuse puhul vähemalt kaks (2) juhatuse liiget ja nelja(4)- kuni viie(5)liikmelise juhatuse puhul, kui sellel osaleb vähemalt kolm (3) juhatuse liiget.
5.9 Juhatuse otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on kolme(3)liikmelise juhatuse puhul vähemalt kaks (2) juhatuse liiget ja nelja(4)- kuni viie(5)liikmelise juhatuse puhul, kui otsuse poolt on vähemalt kolm (3) juhatuse liiget.
5.10 Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Juhatuse otsus koosolekut kokku kutsumata on vastu võetud, kui selle poolt on antud kolme(3)liikmelise juhatuse puhul vähemalt kaks (2) juhatuse liiget ja nelja(4)- kuni viie(5)liikmelise juhatuse puhul, kui otsuse poolt on vähemalt kolm (3) juhatuse liiget.
5.11 Juhatuse koosolekud protokollitakse. Koostatud protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
5.12 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks (1) kord iga kolme (3) kuu järel. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või tema poolt selleks määratud juhatuse liige.
5.13 Ühingul võib olla tegevdirektor, kelle õigused ja kohustused sätestatakse üksikasjalikult juhatuse poolt temaga sõlmitavas lepingus.

6. Järelevalve
6.1
Järelevalvet Ühingu teiste organite tegevuse üle teostab üldkoosolek. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli. Audiitori võib nimetada ühekordse kontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.
6.2 Üldkoosoleku poolt määratud revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

7. Ühingu majandustegevus ja vara jaotus
7.1
Ühingu vara tekib:
7.1.1 Ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust;
7.1.2 riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest;
7.1.3 vahendustasudest Ühingu vahendusel kogutavatelt ja väljamakstavatelt teose esituse kasutamise tasudelt;
7.1.4 Ühingule võib kuuluda igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole seadusega vastuolus.

8. Muud tingimused
8.1 Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.
8.2 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
8.3 Ühingu lõpetamise korral jaotatakse Ühingu vara selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkoosoleku otsusega.
8.4 Kui käesoleva põhikirja mõni säte on vastuolus seadusega, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Põhikiri on kinnitatud kahekümne esimesel juunil kahe tuhande seitsmeteistkümnendal (21.06.2017) aastal üldkoosoleku otsusega.