Eesti Esitajate Liidu (EEL) liikmeks võib olla iga muusika valdkonna esitaja – solist, muusik, näitleja, tantsija, kollektiiv või muu isik, kes laulab, mängib muusikariistal või muul viisil esitab teoseid või juhendab teisi isikuid muusikateoste esitamisel.

Selleks, et EEL saaks esitaja varalisi õigusi teostada, tuleb poolte vahel sõlmida liikmeleping. Liikmelepingus sätestatakse, millised esitaja varalised õigused üle lähevad ja millised kohustused liidul tekivad.

Word_2013_file_icon.svgLiikmelepingu vorm

Liitumiseks täitke liikmelepingu vorm ning edastage see:
1) digitaalse allkirjaga e-posti aadressile jane@eel.ee või
2) omakäeliselt allkirjastatult Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn.

Enne liikmelepingu allkirjastamist tutvuge palun kollektiivse esindamise organisatsiooni liikme garantiidega tulenevalt autoriõiguse seaduse §-st 791  
 1) õigus enda valitud kollektiivse esindamise organisatsiooniga kokku leppida, et see teostaks õigusi, õiguste kategooriaid või haldaks eri liiki teoseid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekte õiguste omaja valitud territooriumil, sõltumata kollektiivse esindamise organisatsiooni või õiguste omaja kodakondsusest, elukoha- või asukohaliikmesriigist ning tingimusel, et kollektiivse esindamise organisatsioonil ei ole objektiivseid põhjuseid õiguste teostamisest keeldumiseks;
 2) õigus sõlmida litsentsilepinguid õiguste, õiguste kategooriate või eri liiki teoste autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks;
 3) autoriõiguse seaduse  § 79punktist 1 tulenevalt õiguste omaja õigus lõpetada kollektiivse esindamise organisatsiooniga sõlmitud leping või nõuda kollektiivse esindamise organisatsioonilt talle üle antud õiguste või õiguste kategooriate tagastamist ühe või mitme teoseliigi, autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti või enda valitud territooriumide osas, tingimusel, et õiguste omaja teatab sellest ette mõistliku aja jooksul, mis ei ületa kuut kuud. Tähtaega kohaldatakse, kui kollektiivse esindamise organisatsioon ei ole otsustanud, et kõnealune lõpetamine või õiguste tagastamine jõustub üksnes majandusaasta lõpus;
 4) kui õiguste omajal on saada tasusid kasutamise eest, mis toimus enne lepingu lõpetamise või õiguste tagastamise jõustumist või litsentsilepingu alusel, mis sõlmiti enne kõnealuse lõpetamise või tagastamise jõustumist, säilivad autoriõiguse seaduse §-st 798, § 799 1.–8. lõikest, §-dest 7912, 7914, 7922 ning § 871 2. ja 3. lõikest tulenevad õiguste omaja õigused;
 5) kollektiivse esindamise organisatsioonid ei piira autoriõiguse seaduse § 79punktides 3 ja 4 sätestatud õiguste teostamist nõudega anda lepingu lõpetamisest tulenevalt või tagastamisele kuulumise tõttu õiguste või õiguste kategooriate teostamine ning eri liiki teoste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide haldamine üle teisele kollektiivse esindamise organisatsioonile, välja arvatud autoriõiguse seaduse § 79 3. lõikes nimetatud juhtudel;
 6) kui õiguste omaja lepib kollektiivse esindamise organisatsiooniga kokku oma õiguste teostamises, annab ta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku eraldi iga õiguse või õiguste kategooria, eri liiki teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti kohta.

Kooride ja orkestrite õiguste teostamiseks ja tasude väljamaksmiseks on kollektiivi esindajal vajalik koori või orkestri liikmete nimel sõlmida Word_2013_file_icon.svgkollektiivi liikmeleping, milles sätestatakse EEL-ile teostamiseks üleantavad õigused ning märgitakse ära poolte muud õigused ja kohustused. Kollektiivi liikmed peavad liikmelepingu sõlmimiseks andma oma esindajale Word_2013_file_icon.svgvolituse.

 Liikmelepingu vorm kollektiivile

 Kollektiivi volituse vorm

Kollektiivi liikmelepinguga ei ole hõlmatud dirigendi õigused. Dirigent peab enda õiguste teostamiseks sõlmima EEL-iga tavapärase Word_2013_file_icon.svg liikmelepingu. Õiguste teostamisel kogutakse eraldi tasu dirigendi esituse (dirigeerimise) kasutamise eest. Arvestus toimub kollektiivist sõltumata.

Kui EEL-iga soovib ühineda alla 18-aastane isik, on vajalik ka taotleja seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.

Liikmeks vastuvõtmise otsus tehakse juhatuse koosolekul. Peale koosoleku toimumist võtab EEL Teiega ühendust, et teatada liikmeks vastuvõtmisest.

Liikmelisuse eest ei pea EEL-ile maksma liikmemaksu.

Liikmelisuse suurim väärtus on võimalus saada tasu oma esituste ja fonogrammide avaliku kasutamise eest. Autoriõiguse seaduses on ära toodud valdkonnad, kus isik saab oma varalisi õigusi teostada ainult kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu. Nendest valdkondadest teostab EEL esitajate õigusi tasude kogumisel, mis on ette nähtud audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise eest (nn tühja kasseti tasu) ning audiovisuaalsete teoste ja fonogrammide kasutamise (sealhulgas rentimise) eest.

Liikmelepingu sõlmimine ei piira liikme igapäevaseid tegevusi, näiteks salvestuse kasutamise tingimuste kokkuleppimist fonogrammitootjaga või kontsertide andmist.

pdf Esitaja ja fonogrammitootja meelespea

Liikme surma või lõppemise korral tema liikmelisus EEL-is lõpeb ning EEL jätkab liikme esindamist ja tema õiguste teostamist liikmelepingu alusel kuni liikme pärija(te) poolt liikmelepingu ülesütlemiseni vastavalt selles sätestatud korrale.

Esindusleping pärijaga