Eesti Esitajate Liidu 2024.a. stipendiumifondi vahendite piiratuse tõttu on tühistatud 20. mai, 20. augusti ja 20. novembri stipendiumite taotlusvoorud, mistõttu ei toimu 2024. aastal stipendiumitaotluste vastuvõtmist.

Loovisiku loometegevuseks ja sellega seotud täiendusõppeks on võimalik Eesti Esitajate Liidult taotleda stipendiumi. Stipendiumitaotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. Kui stipendiumitaotluse esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev tööpäev.

Word_2013_file_icon.svgStipendiumitaotluse vorm

Word_2013_file_icon.svgStipendiumi kasutamise aruande vorm

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Eesti Esitajate Liidu juhatusele esitada stipendiumitaotlus, mille võib edastada e-posti aadressile jane@eel.ee või Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn.

Eesti Esitajate Liit maksab stipendiume:
1. Loometegevusega seotud täiendõppeks:
– erialaste õpingutega seotud kulutuste rahastamiseks;
– täiendkoolitustel osalemisega seonduvate kulutuste katmiseks;
2. Loovisiku loometegevuseks:
– loome- ja kutsetööga tegelemiseks;
– loometööga seotud lähetuse sõidu- ja majutuskulude hüvituseks;
– loometegevuseks, milleks muidu tasu ei ole ette nähtud või see on tehtava töö mahtu arvestades ebaproportsionaalselt väike;
Loometegevuse toetamise puhul on eelduseks, et tegemist on muusika valdkonnale laiemalt (nt. eksport) või loovisiku tegevusele olulist mõju avaldava tegevusega.

Loovisikute ja loomeliitude seaduse (LLS) kohaselt saab stipendiume maksta loovisiku loometegevuseks ja sellega seotud täiendusõppeks. Tulumaksuseaduse (TuMS) tähenduses on stipendium tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.

Stipendiumitaotluste läbivaatamise järel saadetakse kõikidele stipendiumi taotlejatele vastus taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta hiljemalt taotluste esitamise tähtajale järgneva kvartali teisel nädalal.

Stipendiumi saajaga sõlmitakse kirjalik pdf stipendiumileping stipendiumi kasutamise kohta. Ühe kuu jooksul peale stipendiumi kasutamise lõpptähtaega kohustub stipendiumi saaja esitama Eesti Esitajate Liidule Word_2013_file_icon.svgaruande.

Eesti Esitajate Liidu juhatusel on õigus kontrollida, kas makstud stipendiumi kasutatakse sihtotstarbeliselt vastavalt Eesti Esitajate Liidu ja stipendiumi saaja vahel sõlmitud lepingus sätestatule. Stipendiumi mittesihipärasel kasutamisel peab stipendiumi saaja koheselt tagastama kogu saadud stipendiumi.

Stipendiumite maksmise aluste ja korraga saab tutvuda siin: pdfLoometoetuste ja stipendiumite maksmise kord