Eesti Esitajate Liit (EEL) on nii Eesti kui välisriikide esitajaid esindav ja ühendav kollektiivse esindamise organisatsioon Eesti Vabariigis. EEL alustas tegevust 2000. aastal ning kuulub esitajate rahvusvahelisse katusorganisatsiooni SCAPR.

EEL-i peamiseks ülesandeks on teose esitajate varaliste õiguste teostamine, st esituse kasutamise (sh isiklikeks vajadusteks kasutamise) eest saadaoleva tasu kogumine ja esitajatele väljamaksmine. Lisaks sellele on EEL aktiivselt kaastegev paljudes muudes esitajaid ja nende huve otseselt või kaudselt puudutavates valdkondades: osalemine autoriõigusalaste seadusandlike aktide muutmise ja täiendamise protsessides, esituste ebaseadusliku kasutamise tõkestamine ning vajadusel oma liikmete huvide kaitsmine kohtus ja muudes institutsioonides.

EEL on partner muusika kasutajate ja tegijate vahel, aidates muusika kasutajatel lihtsalt ja mugavalt maksta seadusega ettenähtud tasu muusika tegijatele nende loomingu kasutamise eest oma äri edendamise nimel.

EEL teeb koostööd Eesti Fonogrammitootjate Ühinguga (EFÜ) ning lähtuvalt valdkonnast maksab muusika kasutaja tasu ainult ühele organisatsioonile, kes jaotab tasu võrdselt nii esitajate kui fonogrammitootjate vahel.

Esitajad ja fonogrammitootjad teostavad fonogrammi üldsusele suunamisel tekkivat tasu saamise õigust ühiselt, kuid autoritest eraldi. Teose ja fonogrammi avalikul esitamisel (üldsusele suunamisel) peab muusika kasutaja sõlmima kaks lepingut  – ühe Eesti Autorite Ühinguga (EAÜ) ja teise EEL-i või EFÜ-ga.

Üha rohkem on EEL toetamas ka muusikuid nende õpinguteel, viies igal aastal läbi neli stipendiumide taotlusvooru, kus jagame toetusi pea kõigile muusikutele, kel ette näidata konkreetne kavatsus ennast täiendada.

Kui vabakutselise loovisiku loometööga seotud tegevuses on tekkinud periood, mil tema sissetulek ei ületa poolt Loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest kuus, on liikmetel võimalik EEL-ist taotleda vabakutselise loovisiku loometoetust.