Liikme õigused pärast Eesti Esitajate Liiduga liitumist:

  • õigus korraldada kontserte ja teenida sealt tulu;
  • õigus müüa oma plaate ja lugusid;
  • salvestada uusi esitusi;
  • lubada ja keelata oma fonogrammide kasutamist audiovisuaalsetes teostes.

Vastavalt liikmelepingule kohustub Eesti Esitajate Liit teostama ja kaitsma liikme varalisi õigusi, sealhulgas andma nõusoleku teose esituse kasutamiseks ja koguma tasu teose esituse kasutamise eest ning maksma selle liikmele välja.

Liikme õigused, mis liikmelepingu sõlmimisel on Eesti Esitajate Liidule teostada antud:

  • tasu kogumine fonogrammide üldsusele suunamise eest sh fonogrammide ringhäälingus (raadio, TV) edastamine.
  • tasu kogumine fonogrammide laenutamise eest.
  • tasu kogumine fonogrammide isiklikuks kasutuseks reprodutseerimiste eest (nn tühja kasseti tasu kogumine salvestusseadmete maaletoojatelt).
  • reprodutseerimisõiguse teatud kasutusviiside puhul (DJ-de ja tantsutreenerite tegevuseks, taustamuusika süsteemides kasutamiseks).

Liikme kohustuseks on registreerida kõik oma salvestused (fonogrammi loomisel osalenud isikute nimed ja roll) ja saata nende kohta info Eesti Esitajate Liidule. Fonogrammide nõuetekohane registreerimine on tasu väljamaksmise otseseks eelduseks.

pdf Esitaja ja fonogrammitootja meelespea

Teose esitajaks autoriõiguse seaduse tähenduses loetakse näitlejat, lauljat, muusikut, tantsijat, muud isikut või kollektiivi, kes näitleb, laulab, deklameerib, mängib muusikariistal või muul viisil esitab kirjandus-, kunsti- või rahvaloominguteoseid või juhendab teisi isikuid teoste esitamisel, aga samuti isikut, kes esitab estraadi-, tsirkuse-, nukuteatri- jms numbreid.

Teose esitajal tekivad teose esituse (interpretatsiooni) suhtes isiklikud ja varalised õigused.

Teose esitaja isiklikud õigused:
1) õigus esituse autorsusele;
2) õigus esitajanimele;
3) õigus esituse puutumatusele;
4) õigus esitaja au ja väärikuse kaitsele oma esituse suhtes.

Teose esitaja autorsust, esitajanime ning esitaja au ja väärikust kaitstakse tähtajatult.

Teose esitaja varalised õigused:
teose esitajal on ainuõigus ise kasutada, lubada kasutada ja keelata kasutada teose esitust ning saada poolte vahel kokkulepitud tasu sellise kasutamise eest.

Teose esitaja õigused kehtivad 50 aastat teose esmakordsest esitamisest arvates. Kui selle tähtaja jooksul toimub salvestise õiguspärane avaldamine või õiguspärane üldsusele edastamine, kehtivad esitaja õigused 50 aastat pärast sellist avaldamist või üldsusele edastamist, olenevalt sellest, milline neist oli varajasem. Tähtaja kulgemine algab 1. jaanuarist, mis järgneb aastale, millal toimusid eelpool nimetatud teod. Nimetatud tähtajaks lähevad autoriõigusega kaasnevad varalised õigused üle pärimise teel.

Vaid teose esitaja nõusolekul on lubatud:
1) seni fikseerimata esituse salvestamine heliplaadile, heli- ja videolindile, filmile jms viisil – sellega on kaitstud esitaja seni fikseerimata esitused. Seni fikseerimata esituse salvestamiseks tuleb esitajalt saada luba;
2) esituse raadio, televisiooni või satelliidi vahendusel edastamine, välja arvatud juhud, kui edastamine toimub esituse salvestiselt või toimub esituse taasedastamine, milleks on loa andnud raadio- või televisiooniorganisatsioon, kes esituse esmakordselt edastas – sellega on kaitstud esitaja fikseerimata elavad esitused (live performances);
3) esituse suunamine üldsusele mis tahes tehnilise vahendi abil väljaspool paika, kus esitus toimub, välja arvatud juhud, kui üldsusele suunamine toimub esituse salvestiselt või raadio või televisiooni vahendusel – sellega on kaitstud esitaja fikseerimata elavad esitused (live performances), millede üldsusele edastamine toimub tehnilise vahendi (näit. valjuhääldi) kaudu väljaspool paika, kus esitus tegelikult toimub. Selleks, et edastada esitust väljaspool esituse toimumise kohta, tuleb saada esitaja luba;
4) esituse salvestise üldsusele kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saavad esitust kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal – sellega on kaitstud esituste kättesaadavaks tegemine Interneti keskkonnas;
5) esituse heli ja kujutise eraldi kasutamine juhul, kui need on salvestatud koos ja moodustavad ühtse terviku – sellega on kaitstud esitus kui ühtne tervik ning ilma esitaja loata pole õigust selle heli ja kujutist eraldi kasutada;
6) esituse salvestise otsene või kaudne, ajutine või alaline, osaline või täielik reprodutseerimine mis tahes vormis või mis tahes viisil – sellega on esitajale antud õigus lubada või keelata oma esituse praktiliselt igasugune reprodutseerimine (koopia valmistamine);
7) salvestise levitamine üldsusele – levitamise all mõeldakse autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti originaali või koopia üldsusele kättesaadavaks tegemist müümise või muul viisil omandiõiguse üleandmise teel;
8) esituse salvestise rentimine ja laenutamine. Rentimise õigus läheb üle audiovisuaalse teose produtsendile (AutÕS § 33 lõige 3) vastava individuaalse või kollektiivse lepingu sõlmimisel audiovisuaalse teose loomiseks, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti. Teose esitajal säilib õigus saada õiglast tasu (AutÕS § 68 lõige 4).

Fonogrammitootjad ega esitajad ei oma ainuõigust lubada või keelata kaubanduslikul eesmärgil avaldatud fonogrammi või selle reproduktsiooni (koopia) teisest kasutatamist (secondary use) raadios või televisioonis või muude tehniliste vahendite kaudu üldsusele edastamisel, kuid neil on õigus saada iga sellise esituse eest õiglast tasu.

Autoriõiguse seaduse (AutÕS) § 68 lõige 4 sätestab, et kui teose esitaja on üle andnud (loovutanud) õiguse või andnud loa fonogrammi, audiovisuaalse teose originaali või koopiat rentida või sellist üleandmist või loa andmist eeldatakse, jääb esitajal õigus saada sellise rentimise eest õiglast tasu. Kokkulepe loobumise kohta õigusest saada õiglast tasu on kehtetu. Oma otseste tööülesannete täitmise korras teoste esitamisel lähevad esitaja varalised õigused tööandjale üle ainult poolte kirjaliku kokkuleppe alusel.

Luba esituse kasutamiseks:
esituse kasutamiseks peab olema esitaja eelnev kirjalik nõusolek (AutÕS § 68 lg 1). See autoriõiguse seaduse säte tagab esitajale kaitse, et keegi ei või ilma tema eelneva kirjaliku nõusolekuta või lepinguta kasutada eelpool toodud esitaja varalisi õigusi.

Kollektiivi poolt esitatud teose kasutamiseks peab olema kõigi selle kollektiivi liikmete nõusolek. Kollektiivi nimel võib loa anda ansambli juht, dirigent, koorijuht, lavastaja või muu isik, kes on selleks kollektiivi poolt volitatud.

Loata ning tasu maksmiseta on teose esituse kasutamine, sealhulgas reprodutseerimine, lubatud:
a) oma isiklikeks vajadusteks, arvestades AutÕS §-de 26 ja 27 sätteid – see ei kehti juriidiliste isikute suhtes;
b) eranditult hariduslikel ja teaduslikel eesmärkidel;
c) lühikeste väljavõtetena lülitamiseks päevasündmuste ülevaatesse;
d) lühikeste väljavõtetena (tsitaatidena) informatsiooni andmise eesmärgil, järgides esituse kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust;
e) raadio- ja televisiooniorganisatsiooni poolt ajutise salvestise tegemiseks ja selle reprodutseerimiseks oma tehniliste vahenditega ja oma saadete tarbeks esitusest, saatest või fonogrammist, mida tal on õigus eetrisse anda. Selline salvestis ja selle reproduktsioon (koopiad) tuleb hävitada 30 päeva möödumisel selle tegemisest, välja arvatud üks koopia, mida võib säilitada arhiivieksemplarina.

Ülaltoodud juhtudel on vaba kasutamine lubatud vaid tingimusel, et ei piirata põhjendamatult teose esitaja seaduslikke huvisid ja selline kasutamine pole vastuolus nende resultaatide normaalse majandusliku kasutamisega.