Ringkonnakohus: tantsutreeningul muusika kasutamine eeldab nõusolekut ja tasu maksmist

29. septembril avaldas Tallinna Ringkonnakohus otsuse, millega rahuldas osaliselt Eesti Esitajate Liidu (EEL) hagi MTÜ Urban Style tantsukooli JJ-Street vastu ja mõistis EEL-ile tagasiulatuvalt välja fonogrammide kasutamise eest maksmata jäetud tasu.

EEL alustas 2014. aastal JJ-Street tantsukooliga läbirääkimisi, eesmärgiga koguda tantsutreeningutel kasutatava muusika ees autoriõiguse seaduse (AutÕS ) §-is 72 sätestatud tasu. Vaatamata pikalt kestnud läbirääkimistele ja püüdele lahendada vaidlus autoriõiguse komisjoni vahendusel, ei jõudnud osapooled kokkuleppele tasu maksmise osas.

Alates 2016. aastast toimunud kohtuvaidlus jõudis eelmise aasta lõpul Riigikohtu lahendini, millega osaliselt rahuldati EEL-i kassatsioonikaebus ja asi saadeti ringkonnakohtusse uueks läbivaatamiseks.

Äsja avaldatud otsuse kohaselt leidis ringkonnakohus, et Eesti Esitajate Liit on kohtumenetluse käigus piisava elulise veenvusega tõendanud, et 2014 kuni 2016 kasutati JJ-Street treeningtundides vähemalt osaliselt fonogramme ning sellega kaasnev kohustus, maksta tasu teose esitajatele ja fonogrammitootjatele, oli jäetud täitmata.

Sisuliselt seisneb vaidlus selles, et JJ-Street küll kasutas treeningute läbiviimisel muusikat, aga nad olid seisukohal, et nemad muusika kasutamise eest tasu maksma ei pea.

JJ-Street seisukoht, et nad treeningutel üldse fonogramme ei kasuta, kuigi avalikel esinemistel seda teevad, ei tundunud kohtule usutav.

Autoriõiguse seadusega on sätestatud haridusasutustele erandid, mille nõuetekohasel järgimisel on õigus muusikat kasutada ilma loata ja tasu maksmiseta.

Kohtuotsusest tuleneb, et nn. vaba kasutuse sätetele tuginedes, ilma neid tegelikult järgimata ja tõendamata, ei saa sporditreeningute ja tantsutrennide läbiviimisel muusikat tasuta kasutada. Seaduses toodud nn. vaba kasutuse erand sobib pigem üldhariduskoolidele, kes õppetöö läbiviimisel saavad järgida kõiki nõudeid, mida erandi kohaldamiseks vajalik täita on. Lihtsalt koolitusloa omamine ei vabasta mitte kedagi autoriõiguse seaduses toodud kohustuste täitmisest.

Lisaks tagasiulatuvalt välja mõistetud tasudele ja viivistele on kohtuotsuses eraldi välja toodud nõue, et JJ-Street tantsukool on edaspidi kohustatud hoiduma fonogrammide kasutamisest Eesti Esitajate Liidu nõusolekuta ja tasu maksmiseta.

Pooltel on õigus otsus 30 päeva jooksul kassatsiooni korras edasi kaevata.