Artistide pöördumine Boris Johnsoni ja Suurbritannia valitsuse poole

Sir Paul McCartney, Annie Lennox, Lily Allen, Robert Plant, Jimmy Page, Chris Martin Coldplay’st ja paljud teised, kokku 150 ülemaailmselt tuntud artisti saatsin 20. aprillil pöördumise peaminister Boris Johnsoni ja Suurbritannia valitsusele, et tagada õiglane tasu striiming teenuste puhul.

Raadiojaamade poolt makstavad tasud kogutakse ühingu (Suurbritannias PPL) poolt kokku, jaotatakse põhimõttel 50% esitajatele ja 50% fonogrammitootjatele ning esitajate tasude väljamaksed tehakse otse esitajatele. Striiming teenuste puhul makstakse tasu fonogrammitootjatele ja esitajateni jõuab sellest vaid väga väike osas.

Lisainfo ja pöördumise tekst on leitav siit.

Riigikogu menetluses on Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) mis käsitleb nii platvormide teemat kui ka autorite ja esitajate õigust saada proportsionaalset tasu. Kuigi Vabariigi Valitsuse poolt esitatud eelnõus sellist õigust ette ei nähta,  oleks Riigikogul võimalik direktiivi ülevõtmisel vastavad õigused jõustada.

Loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatused jõustuvad 18.04.2021

Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muudatused, mis Riigikogu poolt heaks kiideti 14. aprillil, jõustuvad 18.04.2021.

Muudatusega nähakse ette, et loometoetuse reservi võib erandjuhul suurendada riigieelarvest või valitsuse selleks eraldatud vahenditest, kui riigieelarvest tavapäraselt eraldatud summast loometoetuste maksmiseks ei piisa. Nüüd on Kultuuriministeeriumil võimalik loometoetusteks täiendavalt suunata 8,5 miljonit eurot.

Toome siinkohal välja loovisikute jaoks olulisemad muudatused, mis kehtivad perioodil 18.04.2021-31.12.2021:

  • Toetuse korduvaks taotlemiseks ei pea ootama – Loometoetuse korduvaks taotlemiseks ei pea eelmise toetuse maksmise ajavahemiku lõppemisest olema möödunud vähemalt 2 (kaks) aastat.
  • Lubatud tulu taotlemisele eelneval kuul tõstetakse kuni 584 euroni – 18. aprillis kuni 31. detsembrini 2021 oleks vabakutselisel loovisikul õigus taotleda loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud ebaregulaarset tulu võlaõigusliku lepingu alusel kuni 584 € brutosummas /kuus. Tingimus kehtib ainult sissetulekute osas, mis on saadud peale muudatuste jõustumist (st. perioodil aprill-detsember 2021). Enne muudatuste jõustumist saadud tulu osas kehtib jätkuvalt 292 € suurune tulu piirmäär. Jätkuvalt ei ole võimalik loometoetust määrata isikutele, kelle on tööleping (sh. osalise koormusega) või kes õpib statsionaarses õppes.
  • Lubatud tulu toetuse saamise perioodil tõstetakse kuni 584 euroni – 18. aprillist 2021 kuni 31. detsembrini 2021 kehtib säte, mille kohaselt tulu hulka ei arvata loovisikule laekuvat ebaregulaarset sissetulekut, mille suurus ei ületa 584 € brutosummas /kuus.

Loometoetuse taotleja peab jätkuvalt vastama loovisikute ja loomeliitude seaduse §-s 3 toodud tunnustele ja § 16 tingimustele. Loometoetuse taotlemise kohta rohkem infot leiab EEL-i kodulehelt http://www.eel.ee/et/esitajad/loometoetused/.

Töötasu hüvitis FIE-le loometoetuse saamise ajal

Eesti Töötukassa maksab töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud. Hüvitist saavad taotleda ka füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle ettevõtlustulu oli 2020. aastal vähemalt 50 protsendi võrra väiksem kui 2019. aastal. FIE hüvitise suurus on 584 eurot kuus.

Kultuuriministeerium on seisukohal, et FIE-del on õigus samaaegselt saada loometoetust ja töötasu hüvitist.

Töötasu hüvitise taotlemise info on leitav siit.