Loometoetuste taotlemise võimalused paranevad

Riigikogu menetluses on loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Muudatusega nähakse ette, et loometoetuse reservi võib erandjuhul suurendada riigieelarvest või valitsuse selleks eraldatud vahenditest, kui riigieelarvest tavapäraselt eraldatud summast loometoetuste maksmiseks ei piisa.

Toome siinkohal välja loovisikute jaoks olulisemad muudatused, mis kehtivad perioodil 01.05.2021-31.12.2021 (eeldusel, et Riigikogu kiidab eelnõu heaks ja muudatused jõustuvad 01.05.2021):

  • Toetuse korduvaks taotlemiseks ei pea ootama – Loometoetuse korduvaks taotlemiseks ei pea eelmise toetuse maksmise ajavahemiku lõppemisest olema möödunud vähemalt 2 (kaks) aastat.
  • Lubatud tulu taotlemisele eelneval kuul tõstetakse kuni 584 euroni – 1. maist 2021 kuni 31. detsembrini 2021 oleks vabakutselisel loovisikul õigus taotleda loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud ebaregulaarset tulu võlaõigusliku lepingu alusel kuni 584 € brutosummas /kuus. Tingimus kehtib ainult sissetulekute osas, mis on saadud peale muudatuste jõustumist (st. perioodil mai-detsember 2021). Enne muudatuste jõustumist saadud tulu osas kehtib jätkuvalt 292 € suurune tulu piirmäär. – Jätkuvalt ei ole võimalik loometoetust määrata isikutele, kelle on tööleping (sh. osalise koormusega).
  • Lubatud tulu toetuse saamise perioodil tõstetakse kuni 584 euroni – 1. maist 2021 kuni 31. detsembrini 2021 kehtiks säte, mille kohaselt tulu hulka ei arvata loovisikule laekuvat ebaregulaarset sissetulekut, mille suurus ei ületa 584 € brutosummas /kuus.

Loometoetuse taotleja peab jätkuvalt vastama loovisikute ja loomeliitude seaduse §-s 3 toodud tunnustele ja § 16 tingimustele. Loometoetuse taotlemise kohta rohkem infot leiab EEL-i kodulehelt http://www.eel.ee/et/esitajad/loometoetused/.

  1. aastal lisaeelarvega eraldatud lisavahendite mahuks oli 4,2 miljonit eurot, kuid need vahendid lõppesid juba 2020. aasta septembris. Kultuuriministeeriumi kinnitusel on valitsuse hiljutiste otsustega ja Riigikogu menetluses oleva lisaeelarvega plaanis 2021. aastal loometoetusteks täiendavalt välja jagada 8,5 miljonit. Seega maikuus on vahendeid piisavalt, aga hetkel on veel ebaselge, kas vahendeid on võimalik eraldada ka aasta lõpul, kui möödub esimene 6 kuu pikkune loometoetuste maksmise periood ja soovitakse taotleda toetuse pikendamist.

Nende vabakutseliste loovisikute, kes ei kuulu ühtegi loomeliitu, loometoetuste taotluste menetlejaks ja toetuste maksjaks on alates seaduse muudatuste jõustumisest Kultuuriministeerium. EEL ja teised loomeliidud on Kultuuriministeeriumile teinud ettepaneku, et loomeliidud ei peaks lisarahastuse osas konkureerima loomeliidu väliste (loovisikutega) taotlejatega, kuid sellist lähenemist Kultuuriministeerium ei toeta. Eelmisel aastal eraldati loomeliidu välistele isikutele umbes 2 miljoni euro ulatuses toetusi.