Teavitamiskohustus

Hea esitaja, kui oled osalenud fonogrammi salvestamisel, aga ei oma hilisemat ülevaadet, kuidas Sinu esitust on fonogrammitootja poolt või tema loal kasutatud, siis nüüd on see olukord muutunud.

Alates eelmise aasta algusest on autoriõiguse seaduses sätted (AutÕS § 49¹), mis panevad fonogrammitootjale kohustuse anda esitajale iga aastast aruannet, mis muuhulgas peab sisaldama infot, kui palju fonogrammitootjale on fonogrammi kasutamise eest tasu makstud (nt. Spotify poolt).

Aruande esitamise (ehk teavitamise) kohustus kehtib olenemata sellest, millise „kasutuslepingu“ pooled on sõlminud või kas üldse on kirjalik lepingut sõlmitud. See kehtib nii litsentsilepingute kui ka õiguste üleandmise lepingule (õiguste loovutamine).

Allpool on antud lühike ülevaade, mida esitajad peaksid aruande saamise õigusest  teadma ja millised võimalusi see neile, läbipaistvuse suurendamise eesmärgil, tagab.

Aruande peamised põhimõtted:

 • Aruande vorm –  aruanne tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt. e-posti teel);
 • Aruande sagedus – aruanne tuleb esitada vähemalt kord aastas;
 • Aruande sisu – aruanne peab sisaldama detailset ülevaadet vähemalt järgnevas mahus:
 • Ülevaade fonogrammi kõikide esmaste kasutusviiside kohta, kus fonogrammitootja on tasu saanud (levitamine CD-l, Spotify, reklaamid vms.).

NB! Fonogrammide teisene kasutamine raadios, televisioonis ja avalik esitamine (restoranis, kaupluses jne) on hõlmatud EEL-i lepinguga ja selle kohta fonogrammitootja aruannet saatma ei pea;

 • Ülevaade kogu saadud tulu (mitte ainult kasumi) kohta;
 • Ülevaade esitajal saada oleva (makstava) tasu kohta;
 • Ülevaade peab hõlmama kogu maailmas toimunud kasutusi;
 • Kui õiguste kasutamiseks on sõlmitud all-litsentsilepinguid ja fonogrammitootjal ei ole olemas kogu eelpool toodud teavet, on esitaja õigus nõuda vastavat teavet all-litsentsisaajalt;
 • Teave tuleb esitada viisil, mis on esitaja jaoks arusaadav ning see peaks võimaldama tulemuslikult hinnata asjaomaste õiguste majanduslikku väärtust.
 • Aruande periood – aruanne peaks hõlmama infot kasutuste kohta, mis toimusid alates 07.06.2021 (autoriõiguse direktiivi jõustumise aeg). Esimene aruanne võib olla perioodi 07.06.2021 – 31.12.2021, järgmine 01.01.2022 – 31.12.2022 kohta. Edaspidi tuleb aruannet anda vähemalt kord aastas kalendriaasta kohta, seni kuni kasutamine jätkub.
 • Mõistlikkuse põhimõte – kui aruande kohustuse täitmine kujuneks esituse kasutusest saadava tuluga võrreldes teisele lepingupoolele ebamõistlikult koormavaks või kulukaks, tuleb aruanne esitada (piiratud) mahus, mille esitamist võib mõistlikult eeldada.
 • Saladuse hoidmise kohustus – esitaja peab hoidma saladuses neile aruande esitamisega teatavaks saanud asjaolusid, mille saladuses hoidmiseks on teisel lepingupoolel õigustatud huvi, eelkõige peab hoidma teise lepingupoole ärisaladust.

Kui algselt kokkulepitud tasu osutub ebaproportsionaalselt väikeseks võrreldes esituse kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kogutuluga võib esitaja nõuda lepingu muutmist täiendava, asjakohase ja õiglase tasu saamiseks (AutÕS § 49²).

Ole oma esitaja õiguste suhtes hoolas ja sõlmi esituste salvestamisel alati leping. Seeläbi saada ise paremini tagada, et Sinu õiguseid järgitakse ja Sul on võimalus vastavate õiguste kasutamise eest tasu saada.