Loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatused

Kultuuriministeerium saatis 09.03.2021 kooskõlastusringile loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatused. Vabariigi Valitsus on käesoleval aastal tehtud otsustega eraldanud loometoetuste maksmiseks 3,2 miljonit eurot ning Kultuuriministeeriumi hinnangul on summade väljamaksmiseks vajalik muuta seadust. Toome siinkohal välja olulisemad muudatused, mis jõustuksid 1. mail 2021, kui Riigikogu eelnõu heaks kiidab:

– Erandjuhul võib suurendada loomeliidu välistele isikutele loometoetuste maksmiseks ettenähtud reservi riigieelarvest või Vabariigi Valitsuse poolt selleks täiendavalt eraldatud vahendite arvelt;
– Reservi vahendeid saavad taotleda ka loomeliidud, kui loomeliidul loometoetuse maksmiseks eraldatud vahendid lõpevad;
– Loomeliitu mittekuuluvate loovisikute taotluse menetleb ja toetust maksab edaspidi Kultuuriministeerium;
– 1. maist kuni 31. detsembrini ei kohaldata LLS § 18 lõikes 5 toodud nõuet, st. toetuse korduvaks taotlemiseks ei pea eelmise toetuse maksmise ajavahemiku lõppemisest olema möödunud vähemalt kaks aastat;
– 1. maist kuni 31. detsembrini 2021 on vabakutselisel loovisikul õigus taotleda loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul on saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel kuni 584 € /kuus.
– 1. maist kuni 31. detsembrini 2021 kehtib säte, mille kohaselt sissetuleku hulka ei arvata loovisikule laekuvat sissetulekut, mille suurus ei ületa 584 € /kuus.