Eesti Esitajate Liidu liikmetele eraldati 2016. a. loomeliidu kaudu vabakutselise loovisiku loometoetusi ja stipendiumeid kokku summas 121 720 eurot. Sellest ligi 20% maksti vabakutseliste loovisikute loometoetuseks, mis võrreldes 2015. aastaga on vähenenud ligi 6700 euro võrra. Käesoleval aastal on Eesti Esitajate Liit 122-st esitatud stipendiumitaotlusest rahuldanud 64 ning eraldanud selleks kokku 56 060 eurot, millest täiendusõppeks 20 060 eurot ja loomingulise tegevuse soodustamiseks 36 000 eurot.

Eelmisel aastal Eesti Esitajate Liidule esitatud 12-st vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlusest sai komisjon rahuldada 5 taotlust, mis vastasid loovisikute ja loomeliitude seaduses toodud nõuetele. Taotluste rahuldamisest keelduti põhjusel, et loovisik ei vastanud loovisikute ja loomeliitude seaduse §-s 3 ja §-s 16 toodud tunnustele ja tingimustele. Mitme esitatud taotluse puhul ei olnud taotleja järginud loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 7 sätestatud korda, mille kohaselt peab toetuse korduvaks taotlemiseks eelmise toetuse maksmise ajavahemiku lõppemisest olema möödunud vähemalt kaks aastat.
Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse võib loovisik esitada igal ajal, eraldi esitamise tähtaegasid ei ole. Loometoetust makstakse 6 kuud alates taotluse esitamisest ja tingimusel, et loovisik vastab ka loometoetuse saamise ajal loovisikute ja loomeliitude seaduse §-s 16 sätestatule. Iga kuu makstava loometoetuse suuruseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär ühes kuus. Eesti Esitajate Liit tasub täiendavalt väljamakstavalt loometoetuselt sotsiaalmaksu, mis annab loovisikule teatud ajalise nihkega ravikindlustuse, mis lõppeb üks kuu pärast loomeliidu poolt sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemist. Loovisiku taotluse alusel võib loomeliit loometoetuse saamise perioodi pikendada 6 kuu võrra, kui taotluse esitamise ajal vastab vabakutseline loovisik endiselt loovisikute ja loomeliitude seaduse §-s 16 toodud tingimustele. Loometoetuse maksmise perioodi pikendamise taotlus peab olema esitatud vähemalt 30 päeva enne loometoetuse maksmise perioodi lõppemist.
Seadusest tulenevad nõuded stipendiumide maksmiseks on võrreldes vabakutseliste loovisikute loometoetuste määramisega loovisikute suhtes paindlikumad – puudub kohustus vastata seaduses toodud tingimustele ja tunnustele. Eesti Esitajate Liidus on kindlaks määratud vorm stipendiumitaotlusele ning kehtestatud esitamise tähtajad: 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. 2016. aastal esitati Eesti Esitajate Liidule kokku 280 stipendiumitaotlust, millest rahuldati 127. Nendest 63 olid enesetäienduseks ja 64 loomingulise tegevuse soodustamiseks. Täiendõppe eesmärgil toetati mitmete muusikute õpinguid erinevates ülikoolides: Berliinis, Londonis, Manchesteris, Stockholmis, Skurupis, Oslos, Aarhusis, Haagis, Amsterdamis, Utrechtis, Rotterdamis, Zürichis, Zalzburgis, Helsingis, Göteborgis, Sienas ja New Yorgis. Lisaks ülikooli õpingutele taotleti toetusi ka erinevatel kursustel, koolitustel ja eratundides osalemiseks. Täiendusõppeks kokku eraldas Eesti Esitajate Liit möödunud aastal 34 532,50 eurot ja loometegevuseks 49 667 eurot.
Käesoleval aastal on Eesti Esitajate Liit 122-st esitatud stipendiumitaotlusest rahuldanud 64 ning eraldanud selleks kokku 56 060 eurot, millest täiendusõppeks 20 060 eurot ja loomingulise tegevuse soodustamiseks 36 000 eurot. Mitmed meie eelmisel aastal toetust saanud muusikud on jätkanud või lõpetamas oma õpinguid valitud ülikoolides. Linnadest on lisandunud ülikool San Franciscos. Kuna stipendiumiteks ettenähtud rahalised vahendid Eesti Esitajate Liidus on piiratud, saab stipendiumitaotlusi läbi vaatav komisjon rahuldada ainult osa taotlustest. Kui projekt leiab komisjoni poolt toetust, üritatakse seda rahastada sellisel määral, et see saaks igal juhul teostatud. Siinjuures on oluline, et taotleja toob stipendiumitaotluse eelarves välja ka teised projektiga seotud toetajad või projekti tarvis eraldatud summad.
Iga eraldatud stipendiumi kohta on stipendiumisaajal kohustus esitada ühe kuu jooksul peale stipendiumi kasutamise lõpptähtaega kinnitatud vormis aruanne. Täiendusõppe stipendiumi aruandele peab olema lisatud finantsosa maksmist tõendavate dokumentidega, mille loetelu on välja toodud aruande vormil. Loominguliseks tegevuseks eraldatud stipendiumite puhul Eesti Esitajate Liit aruande lisana kuludokumente ei nõua, küll aga peab stipendiumi kasutamise aruande sisu andma ülevaate, mida loomestipendiumi kasutamise perioodi vältel loodi.