EESTI ESITAJATE LIIT TASUDE KOGUMISE JA JAOTAMISE REEGLID

§ 1 Üldmõisted

MTÜ Eesti Esitajate Liit poolt kogutud tasud jaotatakse käesolevate tasu kogumise ja jaotamise reeglite järgi.

Käesolevas tasu kogumise ja jaotamise reeglites kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

Reeglid – käesolevad tasu jaotamise reeglid;
EEL – MTÜ Eesti Esitajate Liit, registrikood 80123840;
Esitaja – isik, kes on autoriõiguse seaduse § 64 järgi teose esitaja, kelle poolt ettekantud heliline teos on salvestatud fonogrammile, sh dirigent, õiguste omaja ja pärija(d);
Fonogramm – helikandja või selle reproduktsioon, millele on salvestatud Esitaja esitus ning mis on avaldatud kaubanduslikul eesmärgil;
Esitus – iseseisev heliline teos, mis on salvestad Fonogrammile;
Esituste kasutamine – Esituse või Fonogrammi üldsusele suunamine (ringhäälingu või muude tehniliste vahendite kaudu), üldsusel kättesaadavaks tegemine, reprodutseerimine, rentimine ja laenutamine;
Liige – Esitaja, kes teostab oma autoriõiguse seadusest tulenevaid õigusi Liidu kaudu ning kellel on õigus Reeglite alusel jaotatavale tasule;
Liikmeleping – Liidu ja Esitaja vahel sõlmitud kirjalik leping;
Raport – Esituse kasutaja poolt edastatud andmed Esituste, nende kasutamise aja ning kestvuse kohta;
Kasutaja – isik, kelle tegevus seisneb Esituste kasutamises;
KEO – kollektiivse esindamise organisatsioon.

§ 2 Tegevuse alused

EEL tegutseb mittetulundusühingute seaduse ning autoriõiguse seaduse alusel KEO-na. EEL-il on seadusest, põhikirjast, liikmelepingust, teistelt (sh. välismaistelt) KEO-delt saadud volitustest (lepingutest) ja muudest dokumentidest tulenevalt õigus teostada Esitajate tasu saamise ja varalisi õigusi. Teatud, seaduses konkreetselt sätestatud juhtudel, on EEL-il õigus esindada Esitajaid ka ilma volitusteta.

EEL-ile Esituste kasutamise eest makstavate tasude arvestamise alused ja määrad on kehtestatud EEL juhatuse poolt ühepoolselt või kasutajatega (või nende esindusorganisatsioonidega) peetud kahe- või mitmepoolsete läbirääkimiste tulemusel või sätestatud seaduses.

§ 3 Teabe kogumine

EEL-il õigus saada kõikidelt isikutelt neile kättesaadavat teavet asjaolude kohta, mis on vajalik Esituste kasutamise eest tasu kogumiseks ning Esitajatele saadaolevate summade jaotamiseks ja väljamaksmiseks.

EEL tugineb Esituste kasutamise kohta teabe kogumisel järgmistele allikatele:
– Esituste ja Fonogrammide Kasutajate poolt lepingu sõlmimisel EEL-ile esitatud Raportile;
– Kasutajate poolt EEL-iga sõlmitud lepingu kohaselt esitatud Raportis olevatele andmetele;
– teiste KEO-de poolt saadetud andmetele;
– monitoorimise käigus saadud või meedias avaldatud andmetele;
– muudele allikatele.

§ 4 Esitaja õiguste teostamine iseseisvalt

Esitajal on õigus lõpetada EEL-iga sõlmitud leping või nõuda EEL-ile üle antud õiguste või õiguste kategooriate tagastamist ühe või mitme Esituse või enda valitud territooriumide osas, tingimusel, et Esitaja teatab sellest ette vähemalt 180 (ükssada kaheksakümmend päeva). Mõjuval põhjusel võib EEL-i juhatuse otsusega etteteatamise tähtaega lühendada.

§ 5 Esituse tasuta kasutamine

Esitajal on õigus sõlmida iseseisvalt litsentsilepinguid õiguste, õiguste kategooriate või eri liiki autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks. Esituse mitteärilisel eesmärgil kasutusse andmise lepingu sõlmimise soovist ja tingimustest on Esitaja kohustatud EEL-i kirjalikult teavitama hiljemalt 1 (üks) kuu enne Esituse mitteärilises eesmärgil kasutamise algustähtaega.

EEL-il on õigus lubada Esituste kasutamist tasuta juhul, kui:
– tegemist on heategevuseeüritusega;
– vastava Esituse kasutamise eest tasu kogumine oleks ebaefektiivne;
– EEL on selles kasutatavate Esitus(t)e Esitaja(te) ja Kasutajaga eraldi kokku leppinud.

§ 6 Liikme õiguste teostamine pärimise korral

EEL-il on pärast Liikme surma õigus jätkata tema õiguste teostamist ja Esituste kasutamise eest tasude kogumist, et anda Liikme pärijale aega pärimismenetluse lõpetamiseks ning otsustamiseks, kas ta soovib teostada talle pärimise teel üle läinud autoriõigusega kaasnevaid õigusi iseseivalt või EEL-i kaudu. Juhul, kui pärija otsustab teostada temale pärimise teel üle läinud Liikme õigusi iseseivalt, maksab EEL vastava tahteavalduse saamisel, 1 (ühe) kuu jooksul, peale Liikme surma kogutud tasu pärijale välja ning lõpetab Liikme õiguste teostamise.

§ 7 Esitustest teavitamine

Iga Esitaja on kohustatud EEL-i juhatuse poolt kinnitatud vormis teatama, milliste Esituste salvestamisel on ta osalenud.
EEL-i nõudmisel on Esitaja kohustatud tõestama, et tema on õigustatud isik saamaks tasu konkreetse Esituse eest.

§ 8 Mahaarvamised

EEL-il on õigus vastavalt üldkoosoleku suunistele arvata kogutud tasust enne jaotamist maha EEL-i halduskulude katmiseks vajalikud summad ning seadusega kehtestatud maksud.

§ 9 Liikmete ühishuvisid täitev fond

Liikmete üldkoosoleku otsuse alusel on EEL-il õigus peale § 8 sätestatud mahaarvamisi suunata jaotamisele kuuluvast tasust kuni 10% EEL-i liikmete ühishuvisid puudutavaid eesmärke täitvasse fondi.

Peale § 8 ja § 9 toodud mahaarvamisi jaotatakse kogutud tasu isikute vahel, kellede eest seda koguti.

§ 10 Tasude jaotumine valdkondade vahel

Kergemuusika valdkonnas kogutud tasu jaotatakse kergemuusika Esitajate vahel, süvamuusika valdkonnas kogutud tasu süvamuusika Esitajate vahel.
Kergemuusika valdkonda kuuluvad: pop- ja jazzmuusika, estraad ja teised mitte süvamuusika alla kuuluvad Esitused.
Süvamuusika valdkonda kuuluvad: sümfooniad, muusikalised draamad (ooper, operett, muusikal), koorimuusika, kammermuusika ja muud klassikalise muusika teoste Esitused.
Täpsete andmete puudumisel leitakse jaotamisele kuuluva tasu suurus valdkonna kohta (kerge- või süvamuusika) aritmeetilise valemi tulemusel.

§ 11 Tasude jaotumine Esituste vahel

Esituste kasutamise eest EEL-ile laekunud tasude jaotamine toimub erinevate etappide kaupa:
– esimeses etapis otsustatakse millise metoodika ja andmete alusel laekunud tasu jaotatakse. Olenevalt kasutatavast metoodikast jaotatakse laekunud summa kas eraldiseisvalt või lisatakse vastav summa teistele sama metoodika alusel jaotatavatele summadele ja jaotatakse nendega ühiselt.
– teises etapis toimub konkreetse Esituse Esitaja tasuosa väljaarvutamine ja tasujaotuse läbiviimine lähtudes Raportis toodud Esituse kasutamise kordade arvust, Esituse kasutamise kestvusest ja EEL-i üldistest tasu jaotamise reeglitest ning põhimõtetest.

Tasude jaotumine Esituste vahel toimub järgmiselt:
a) kogu teatud Esituse kasutajalt kogutud tasu jagatakse Raportis märgitud Esituste kasutamise kogukestvusega;
b) saadud minutiväärtus korrutatakse Raportis märgitud Esituse edastamise kestvusega, saades nii ühes Esituses osalenud Esitajate vahel jaotamisele kuuluva kogusumma.

Raportit mittekoostavatelt Kasutajatelt kogutud tasud jaotatakse eeldatavasti samu Esitusi kasutanud Raportit koostavate Kasutajate poolt makstud tasudega.

Kui ei õnnestu tuvastada täpselt kasutatavat repertuaari või edastatud Esituste pikkust, otsustab EEL-i juhatus tasude jaotumise metoodika ning aritmeetilise valemi järgi Esituste eeldatava kasutamise kestvuse.

§ 12 Tasude jaotumine Esitajate vahel

Väljamaksmisele kuuluv tasu jaotakse võimalikult võrdselt iga Esituses osalenud Esitaja vahel vastavalt punktisüsteemile, kus iga Esituses osalenu saab ühe või rohkem punkte.
Kõik Esitajad, kes on kaastegevad Esituses, saavad punkte järgmistel alustel:

Kergemuusika
– Peaesitaja – 7 punkti iga Esitaja kohta
– Dirigent – 3 punkti
– Muusikud – 1 punkt iga Esitaja Esituse kohta

Esitajate kirjaliku kokkuleppe alusel võib tasu jaotada kõikide Esituses osalenud Esitajate (Peaesitaja, Dirigent ja Muusik) vahel võrdselt.

Kergemuusika Esituses kaastegevate muusikute vahel jaotamisele kuuluv tasu ei või olla suurem kui 50% peaesitaja ja dirigendi vahel jaotamisele kuuluvast tasust.

Süvamuusika
– Peaesitaja – 7 punkti iga Esitaja kohta
– Dirigent – 3 punkti
– Muusikud – 1 punkt iga Esitaja Esituse kohta

Esitaja võib ühel Fonogrammil olevate Esituste eest saada Peaesitajale ettenähtud punkte kuni kaks korda ja/või Muusikule ettenähtud punkte kuni kuus korda.

Peaesitajaks võivad olla solist(id) või ansambli liikmed.
“Solist” tähendab nii lauljat kui ka instrumentalisti, kelle esitus mängib tähtsat osa Esituses kui tervikus ja kellel on Esituses määrav osa. Solist võib esitada läbivat teemat ja solistil on üldjuhul esitada iseseisev osa muusikalises kompositsioonis.

‘’Dirigent’’ tähendab isikut, kelle tegevus seisneb kontsertesituse dirigeerimises või teose interpreteeritud dirigeerimises või muus Esitajate Esituse juhendamises salvestamise puhul ning kes ei osale Esituses solistina või instrumentalistina. Dirigendi esitusel peab olema mõju Esitusele ja tema poolt juhitud Esituses peab osalema vähemalt neli (4) Esitajat.

Mõjuval põhjusel võib Liidu juhatus otsustada ka väiksema kooseisuga Esituse puhul dirigendile tasu jaotamise põhjuse olemasolu üle. Sellisel juhul tuleb hiljemalt Esituse registreerimise kuupäeval esitada EEL-i juhatusele vastav avaldus.

Osalised proovid või muud tegevused enne ja pärast Esituse salvestamist ei anna dirigendile õigust osale Reeglite alusel jaotatavatest tasudest.

“Muusik” tähendab nii lauljat kui ka instrumentalisti, kes on kutsutud Esitusse kaastegevaks stuudiomuusikuna või kelle roll Esituses on olla saatjaks või osaks orkestrist, koorist või orkestrist ja koorist ning kes ei ole peaesitaja või dirigent.

Kui enne 2000. aastat salvestatud ja avaldatud Esitus pole kõikide Esituses osalenud Esitajate poolt nõuetekohaselt registreeritud, on Liidul õigus Esitusele laekunud tasud Esitajate vahel jaotada vastavalt Liidu juhatuse poolt kehtestatud korrale.

Kui puudub võimalus saada Esitajalt täpset infot tema ja teiste Esituses osalenud Esitajate rollide (PE, D või M) kohta, tehakse tasude jaotus eeldusel, et Esituses osales kaks peaesitajate ja viis muusikut.

§ 13 Tasude maksmine

Tasu maksmine toimub ainult peale Esitaja ja Liidu vahel esindus- või liikmelepingu sõlmimist ning Esitaja poolt § 7 toodud kohustuse täitmist.

Liidu juhatuse otsusel makstakse koori või orkestri ühise esituse eest, milles osaleb üheaegselt rohkem kui 10 esitajat, kogunenud tasud välja kollektiivile.

Esituse registreerimisele eelnenud üle-üle eelmise kalendriaastal kogutud tasude maksmiseks peab Esitus olema nõuetekohaselt registreeritud jooksva kalendriaasta 1. septembriks.

EEL jaotab ja maksab Liikmetele ja teistele KEO-dele saadaolevad summad välja võimalikult kiiresti, hiljemalt üheksa kuu möödudes selle majandusaasta lõpust, mil Esituste kasutamise eest saadav tasu koguti.

EEL maksab teiselt KEO-lt saadud summad Liikmetele välja võimalikult kiiresti, hiljemalt kuue kuu möödudes vastavate tasude laekumisest.

Käesolevas paragrahvis sätestatud tähtaegu ei kohaldata, kui EEL ei saa nendest kinni pidada objektiivsetel põhjustel, mis on seotud eelkõige kasutajate aruandluse, õiguste ja Esitajate kindlaks tegemise või Esituste kasutamist puudutava teabe ning Esitajate kokkuviimisega.

§ 14 Tasude reserveerimine

EEL-i juhatus otsustab tasu alammäära, millest väiksemaid summasid välja ei maksta. Need summad reserveeritakse vastavate esitajate nimele kolmeks aastaks selle majandusaasta lõpust arvates, mil Esituste kasutamise eest saadav tasu koguti või kuni tasude alammäära ületamiseni.

Kogutud tasud, millele õigust omavad Esitajad kas pole EEL-i liikmed või ei suudeta neid EEL- püüdlustest hoolimata tuvastada, reserveeritakse kuni kolmeks aastaks, arvates majandusaasta lõpust, mil vastav tasu koguti, nende Esitajate nimele. EEL hoiab vastavaid summasid raamatupidamisarvestuses eraldi.
EEL peab Esituse Esitaja ja tema asukoha kindlaks tegemiseks võtma tarvitusele kõik vajalikud meetmed, sealhulgas teeb EEL hiljemalt kolm kuud pärast § 13 neljandas lõikes nimetatud tähtaja möödumist Liikmetele ja kõikidele KEO-dele, kellega EEL-il on sõlmitud esinduslepingud, kättesaadavaks teabe Esituste kohta, mille õiguste omajaid ja nende asukohta ei ole EEL suutnud kindlaks teha. Kui kõik tarvitatud meetmed jäävad tulemusteta, teeb EEL hiljemalt ühe aasta jooksul pärast mainitud kolmekuulise tähtaja möödumist oma veebilehel või muul viisil teatavaks nimekirja tundmatutest esitustest, mille osas ei ole suudetud tuvastada mitte ühtegi Esitajat või tema asukohta.

Kui kolme aasta möödumisel majandusaasta lõpust, mil koguti reserveeritud tasud, ei ole endiselt Fonogrammil osalevaid Esitajaid suudetud tuvastada või pole tuvastatud Esitaja EEL-iga või mõne teise KEO-ga, kellega EEL-il on esindusleping, sõlminud esindus- või liikmelepingut, ning eeldusel, et EEL on võtnud tarvitusele kõik käesolevad paragrahvis osutatud meetmed õiguste omajate isikute ja nende asukoha kindlakstegemiseks, aegub Esitaja nõudeõigus reserveeritud tasule ning vastav tasu arvatakse jaotusest välja. Vastava tasu kasutamise toimub vastavalt EEL-i mittejaotatavate summade kasutamise üldpõhimõtetele.

§ 15 Reeglite kohaldamine ja vaidlused

Ebaselgetel juhtudel, samuti siis, kui on tekkinud vajadus lahendada ükskõik millist Reeglitega seotud küsimust, hinnata õigusi tasude jaotumisel, Reegleid täiendada või koostada nende kohaldamise juhiseid, võib Liidu juhatus kutsuda kokku neid ülesandeid täitva tasude jaotamise komisjoni. Komisjoni töökord, õigused ja kohustused sätestatakse juhatuse otsusega.

§ 16 Jõustumine ja kasutamine
Käesolevad reeglid jõustuvad 17. juunil 2003.a. Reegleid on muudetud ja täiendatud 01.03.2005.a., 18.06.2007.a., 17.06.2011.a., 12.06.2013.a., 17.06.2015.a. ja 21.06.2017.a. üldkoosoleku otsustega.