ÕIGUSTE OMAJATELE TAGATUD ÕIGUSED

1. MTÜ Eesti Esitajate Liit (edaspidi „EEL“) liikmete õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja põhikirjas, põhikirja alusel kinnitatud dokumendis, liikmega sõlmitavas liikmelepingus ja EEL liikmete üldkoosoleku otsustes.

2. EEL õiguste omajatele tagatud õigused on kinnitatud EEL põhikirja punkti 3.1. alusel. EEL tagab õiguste omajatele järgmised õigused:

2.1. õigus EEL-iga kokku leppida, et EEL teostaks õigusi, õiguste kategooriaid või haldaks eri liiki autoriõigusega kaasnevate õiguste objekte õiguste omaja valitud territooriumil, sõltumata EEL-i või õiguste omaja kodakondsusest, elukoha- või asukoha liikmesriigist ning tingimusel, et EEL-il ei ole objektiivseid põhjuseid õiguste teostamisest keeldumiseks;

2.2. õigus sõlmida litsentsilepinguid õiguste, õiguste kategooriate või eri liiki autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks;

2.3. õigus lõpetada EEL-iga sõlmitud liikmeleping või nõuda EEL-ilt talle üle antud õiguste või õiguste kategooriate tagastamist ühe või mitme autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti või enda valitud territooriumide osas, tingimusel, et õiguste omaja teatab sellest ette mõistliku aja jooksul, mis ei ületa kuut kuud. Tähtaega kohaldatakse, kui kollektiivse esindamise organisatsioon ei ole otsustanud, et kõnealune lõpetamine või õiguste tagastamine jõustub üksnes majandusaasta lõpus;

2.4. kui õiguste omajal on saada tasusid kasutamise eest, mis toimus enne lepingu lõpetamise või õiguste tagastamise jõustumist või litsentsilepingu alusel, mis sõlmiti enne kõnealuse lõpetamise või tagastamise jõustumist, säilivad autoriõiguse seaduse (edaspidi „AutÕS“) §-st 798, § 799 1.–8. lõikest, §-dest 7912, 7914, 7922 ning § 871 2. ja 3. lõikest tulenevad õiguste omaja õigused. Siia kuuluvad näiteks õigused seoses mahaarvamisega, õiguste omajate saadaolevate summade jaotamisega, õiguste omajatele nende õiguste teostamise kohta edastava teabega, õiguste omajatele, teistele kollektiivse esindamise organisatsioonidele ja kasutajatele nende nõudmisel antava teabega, täpsete ja õigeaegsete väljamaksetega õiguste omajatele ning kaebuse menetlemise korraga;

2.5. EEL ei piira punktides 2.3 ja 2.4 sätestatud õiguste teostamist nõudega anda lepingu lõpetamisest tulenevalt või tagastamisele kuulumise tõttu õiguste või õiguste kategooriate teostamine ning eri liiki teoste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide haldamine üle teisele kollektiivse esindamise organisatsioonile. Välja arvatud juhul, kui autoriõiguse seadus näeb ette, et õiguste teostamine kollektiivse organisatsiooni kaudu on kohustuslik;

2.6. kui õiguste omaja lepib EEL-iga kokku oma õiguste teostamises, annab ta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku eraldi iga õiguse või õiguste kategooria või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti kohta.

Kinnitatud kahekümne esimesel juunil kahe tuhande seitsmeteistkümnendal (21.06.2017) aastal üldkoosoleku otsusega.