Loometoetust saab taotleda vabakutseline loovisik, kes vastab loovisikute ja loomeliitude seaduses toodud tingimustele ning kelle sissetulek ei ületa 410 eurot bruto kuus.  Vabakutselisel loovisikul on õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul ja loometoetuse maksmise perioodil saanud tulumaksuga maksustatavat tulu või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni 410 eurot bruto kuus. Õiguste kasutamise eest tehtud väljamaksed (nt EEL-i, EFÜ ja EAÜ poolt makstud tasud) arvestatakse selle kuu sissetuleku hulka, mis kuus väljamakse tehakse.

 Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlus (2024)

Loometoetuse saamiseks esitab vabakutseline loovisik kirjaliku taotluse loomeliidule, mille liikmeks ta on. Taotlus saatke palun:
1) digitaalse allkirjaga e-posti aadressile jane@eel.ee (või eel@eel.ee); või
2) omakäeliselt allkirjastatult Eesti Esitajate Liidu postiaadressile Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn.

Loometoetuse määramise või määramisest keeldumise otsus tuleb seaduse kohaselt teha 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Üldjuhul menetleb EEL taotlusi seaduses sätestatud tähtajast oluliselt kiiremini. Otsuse teeb komisjon, kuhu kuuluvad Kultuuriministeeriumi ja EEL-i esindajad.

Alates 01.01.2023 ei saa loometoetust taotleda loovisikud, kes on loometoetust saanud viimase 2 aasta jooksul, välja arvatud juhul kui nad on saanud 2023. aastal loometoetuse (pikendamise) taotlusele eitava vastuse 2023. aastaks eraldatud toetuse vahendite puudumise tõttu, kuigi vastasid loometoetuse saamise tingimustele.

Loovisik on vabakutseline, kui ta tegutseb helikunsti loomealal, kui ta ei ole avalikus teenistuses või ei tööta töölepingu või muu sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel. See tähendab, et loometoetust ei saa määrata ega maksta isikule, kellel on tööleping või kes saab näiteks oma ettevõttes või mõnel teisel töökohal töötades palka.

Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada kuus kuud, võimalusega pikendada kuueks kuuks määratud toetuse perioodi ühe korra kuue kuu võrra.

Alates 01.01.2024 on töötasu alammääraks 810 eurot kuus. Loometoetuse saaja on kohustatud koheselt kirjalikult informeerima EEL-i, kui tema sissetuleku (va loometoetuse) suurus kalendrikuus ületab poolt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast. Teavitamata jätmise korral tekib EEL-il makstud loometoetuse tagasinõudmise õigus. EEL-il on õigus saadud tulu kohta küsida andmeid ka maksuhaldurilt.

Oluline info: Loometoetuse pikendamise taotlus tuleb esitada hiljemalt 30 päeva enne loometoetuste perioodi lõppu. Seaduses toodud tähtajast mittekinnipidamisel peab EEL jätma taotluse läbivaatamata ning selle tagastama (HMS § 14 lg 6).

Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele (alates 01.01.2023):
1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
2) ei ole saanud loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul ega saa loometoetuse maksmise perioodil igas kuus tulumaksuga maksustatavat tulu rohkem kui pool LLS § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest;
3) ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;
4) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
5) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
6) ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
7) ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool LLS § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest;
8) punktis 5 sätestatud pensioniks ei loeta osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni, kui selle suurus ei ületa poolt LLS § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest.

Vabakutseline loovisik võib registreerida Loomeliitude andmekogus oma esitused, mida on vähemalt kolmel viimasel aastal avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses.

Loomeliitude andmekogu on leitav aadressil https://ariregister.rik.ee/ (peale sisse logimist valige Muud teenused-Loomeliidud). Seejärel tuleb valida ülemisest sakist „Loomeregister“. Antud vaates on näha kõik isiku teosed, kui neid on juba varasemalt lisatud. Vajutades nupul „Lisa teos“ avaneb aken, kus tuleb täita vähemalt kõik need väljad, mis on märgitud punase tärniga (nende väljade täitmine on kohustuslik). Loomeliitude andmekogu põhimäärus on leitav siit.

Kuidas kontrollida oma maksustatavat tulu: 

sisene Maksu ja Tolliameti e-keskkonda https://maasikas.emta.ee/
Valige vasakult Registrid ja päringud
Valige vasakult Minu sissetulekud
Valige esindatav (klikk enda nimel)
Valige paremalt Aasta 2024
Valige Väljamakse tegija

Vaadake lahtrit väljamakse brutos – kui väljamakse brutos on (alates 01.01.2024) taotluse esitamisele eelnenud kuul suurem kui 410 €, ei vasta taotleja loovisikute ja loomeliitude seaduse tingimustele ning EEL ei saa taotlust rahuldada seadusest tuleneva piirangu tõttu.  Üldjuhul kajastub eelmise kuu tulu EMTA registris peale 10.ndat kuupäeva, sest siis on TSD deklaratsiooni esitamise tähtaeg.

Loovisik, kes kuulub mitmesse loomeliitu, kuid ei teinud avaldust, et kogu tema toetusraha arvestataks ühele loomeliidule, peab loometoetuse taotlemisel esitama korraga taotluse igale loomeliidule, mille liige ta on. Loomeliidud teevad taotluse osas otsuse ühiselt.

Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suuruseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär ühes kuus (alates 01.01.2024.a. 820 eurot). EEL tasub täiendavalt väljamakstavalt loometoetuselt sotsiaalmaksu, mis tagab loometoetuse saajale ravikindlustuse. Ravikindlustus lõppeb 1 kuu peale loometoetuse perioodi lõppu.

Loometoetuse määramisel esitab EEL Haigekassale vastava teate ja Haigekassal on seejärel aega viis päeva kande tegemiseks ravikindlustuse andmekogusse. Ravikindlustus hakkab loovisikule kehtima Haigekassas kande tegemise päevast.

Vabakutselistele loovisikutele loometoetuste maksmise aluste ja korraga saab tutvuda siin: pdfLoometoetuste ja stipendiumite maksmise kord