MITTEJAOTATAVATE SUMMADE KASUTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

1. MTÜ Eesti Esitajate Liit (edaspidi „EEL“) poolt kogutud tasud jaotatakse vastavalt EEL-i tasu kogumise ja jaotamise reeglitele (edaspidi „Reeglid“).

2. Vastavalt Reeglite §-is 14 toodule peab EEL õiguste omajate isikute ja asukoha kindlaks tegemiseks võtma tarvitusele kõik vajalikud meetmed.

3. Vastavalt Reeglite §-le 14 on EEL-il on õigus lugeda tundmatuks jäänud esitustega seotud summad mittejaotatavateks kolme aasta möödudes selle majandusaasta lõpust, mil õigustest saadav tasu koguti.

4. EEL juhatus peab arvestust ja otsustab mittejaotatavate summade kasutamise üle. Jaotusest välja arvatud tasu võib kasutada täiendavate väljamaksete tegemiseks, esitajate tuvastamiseks ja tasu jaotamise süsteemi arendamiseks või suunata liikmete ühishuvisid puudutavaid eesmärke täitvasse fondi kultuuri-, sotsiaal- või haritusteenuste rahastamiseks ja/või kasutades neid summasid muul moel õiguste omajate kasuks.