KAEBUSTE ESITAMISE JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

1. MTÜ Eesti Esitajate Liit (edaspidi „EEL“) kaebuste esitamise ja vaidluste lahendamise korda rakendatakse kaebuste ja vaidluste puhul, mille on EEL-ile esitanud õiguste omaja või teine kollektiivse esindamise organisatsioon, kelle õigusi EEL teostab esinduslepingu alusel, ning kui pöördumine on seotud õiguste teostamise volituse, liikmelisuse tingimuste, õiguste omajate saadaolevate summade kogumise, mahaarvamiste ning jaotamisega. EEL kaebuste esitamise ja vaidluste lahendamise korda rakendatakse teoses esituse ja fonogrammi kasutajate osas, kui kasutaja poolt kasutatava õiguse teostamine on kohustuslik kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu.

2. Õiguste teostamine kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu on kohustuslik autoriõigusega kaasneva õiguse objekti taasedastamisel kaabellevivõrgus, tasu kogumisel audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kasutamise eest isiklikeks vajadusteks (AutÕS § 27) , teose esitaja õigus täiendavale tasule teostamisel (AutÕS § 671) ning kui teose esitaja on üle andnud (loovutanud) õiguse või andnud loa fonogrammi, audiovisuaalse teose originaali või koopiat rentida (AutÕS § 68 lõige 4).

3. Kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu teostatavate õiguste teostamisel on kollektiivse esindamise organisatsioon ja kasutaja kohustatud astuma läbirääkimistesse ja pidama läbirääkimisi heas usus. Pooled ei tohi vältida läbirääkimistesse astumist ega tohi läbirääkimisi takistada ilma mõjuva põhjuseta.

4. Õiguste omajate saadaolevate summade kogumise, mahaarvamiste ning jaotamisega seotud kaebuse ja vaidluse lahendamisel juhindutakse käesolevast korrast ja Eesti Esitajate Liidu tasude kogumise ja jaotamise reeglitest. Ebaselgetel juhtudel, samuti siis, kui on tekkinud vajadus lahendada ükskõik millist Eesti Esitajate Liidu tasude kogumise ja jaotamise reeglitest seotud küsimust, hinnata õigusi tasude jaotumisel, reegleid täiendada või koostada nende kohaldamise juhiseid, võib EEL-i juhatus kutsuda kokku neid ülesandeid täitva tasude jaotamise komisjoni.

5. Kaebuse tuleb esitada EEL posti või e-posti aadressile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kaebuses sisust peab olema üheselt mõistetav, kes on kaebuse esitaja ja kaebuse sisust peab olema üheselt arusaadav, et tegemist on kaebusega, mitte teabe päringu või muu informatsiooni edastamisega. Kaebaja peab oma kaebuses tooma välja konkreetsed asjaolud, mille suhtes on kaebus esitatud ja lisama omapoolse nõude või olukorra kirjelduse, mida ta soovib kaebuse menetlemise käigus saavutada.

6. EEL vastab isiku kaebusele kirjalikult esimesel võimalusel. Kaebuse tagasilükkamise korral esitab EEL omapoolsed põhjendused.

7. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel heas usus. Pooled ei tohi vältida läbirääkimistesse astumist ega tohi läbirääkimisi takistada ilma mõjuva põhjuseta.

8. Kui pooled ei saavuta läbirääkimiste abil kokkulepet, siis on ühel või mõlemal poolel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks lepitaja poole. Lepitajaks võib olla poolte valitud üks või mitu isikut, kes vastavad lepitusseaduse §-s 3 nimetatud tingimustele. Isikul on õigus oma õiguste kaitsmiseks pöörduda kohtusse, vaidluse pooled võivad kokku leppida ka vaidluse lahendamises vahekohtumenetluses.

9. Loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel esitatud kaebus (vaie) tuleb esitada 30 päeva jooksul vaide aluseks oleva otsuse teatavakstegemise päevast arvates. Vaide esitamiseks võib kaebusega pöörduda koheselt halduskohtusse. Kirjaliku kaebuse võib toimetada ükskõik millisesse Eesti haldus- või maakohtu kohtumajja (halduskohtumenetluse seadustiku § 7 ja § 40).

10. Kaebetähtaeg haldusakti tühistamiseks on 30 päeva haldusakti teatavakstegemisest arvates. Kohustamiskaebuse võib esitada 30 päeva jooksul haldusakti andmisest või toimingu tegemisest keeldumise teatavakstegemisest arvates (halduskohtumenetluse seadustiku § 46).