ÜLDISED INVESTEERIMISPÕHIMÕTTED

1. Käesolevaga kehtestatakse MTÜ Eesti Esitajate Liit (edaspidi „EEL“) üldised investeerimispõhimõtted, mis on seotud õigustest saadava tasu ja selle investeerimisest saadava tuluga ning investeerimisest tekkinud tulust tehtavate mahaarvamiste tegemisega.

2. EEL tagab, et mis tahes tasu, mida EEL saab esituste kasutamise eest, investeerimine toimub EEL-i poolt esindatud õiguste omajate ja nende huve silmas pidades.

3. Käesolevaga kehtestatakse üldised investeerimispõhimõtted, mis on seotud õigustest saadava tasu ja selle investeerimisest saadava mis tahes tuluga ning investeerimisest tekkinud mis tahes tulust tehtavate mahaarvamiste tegemisega.

4. EEL-i raha, väärtpaberite ning muu finantsvara paigutamisel ja sellega tehingute tegemisel lähtutakse konservatiivsetest (madala riskitasemega) investeerimispõhimõtetest eesmärgiga tagada finantsvara likviidsus, väärtuse säilivus ning tulu teenimine.

5. EEL-i raha, väärtpaberid ning muu finantsvara jaotuvad investeerimisportfellidesse ja allportfellidesse vara iseloomust ning eesmärgist lähtudes selliselt, et oleks tagatud varade efektiivne ja paindlik paigutamine.

6. EEL peab eraldi raamatupidamisarvestusest:
6.1. õigustest saadava tasu ja selle investeerimisest tekkinud tulu kohta ning
6.2. oma varade ja nendest varadest, haldustasudest või muudest tegevustest saadava tulu kohta.

7. EEL-i juhatuse otsusel investeeritakse investeerimisest saadava tulu uuesti või suunatakse õiguste omajate ühishuvisid puudutavaid eesmärke täitvasse fondi kultuuri-, sotsiaal- või haritusteenuste rahastamiseks ja/või kasutades neid summasid muul moel õiguste omajate kasuks.

8. Investeerimisest tekkinud tulust tehtavate mahaarvamiste tegemine toimub vastavalt EEL üldkoosoleku suunistele. Muid mahaarvamisi peale haldustasude ei ole lubatud teha.