HALDUSTASUD

Vastavalt autoriõiguse seaduse (AutÕS) § 794 lõike 1 punkti 1 kohaselt kuulub kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmete üldkoosoleku pädevusse suuniste andmine õigustest saadavast tasust ja õigustest saadava tasu investeerimisest tekkinud mis tahes tulust tehtavate mahaarvamiste tegemiseks.
Vastavalt AutÕS § 798 lõikele 2 peavad mahaarvamised seoses kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt õiguste omajatele või nende nõusolekul osutatavate teenustega peavad olema mõistlikud ning kehtestatud objektiivsetel alustel.
AutÕS § 798 lõige 4 sätestab, et kui kollektiivse esindamise organisatsioon osutab õigustest saadavast tasust või õigustest saadava tasu investeerimisest tekkinud mis tahes tulust tehtavatest mahaarvamistest rahastatavaid sotsiaal-, kultuuri- või haridusteenuseid, siis osutatakse selliseid teenuseid niisugustel õiglastel alustel, mis hõlmavad eelkõige juurdepääsu kõnealustele teenustele ja nende ulatust.
SUUNISED
1. MTÜ Eesti Esitajate Liit (EEL) üldkoosolek annab suunise, et EEL-i poolt õiguste teostamise korral ei või põhjendatud ja dokumenteeritud haldustasud (vahendustasud) olla suuremad kui 25% (kakskümmend viis protsenti) õiguste teostamise eest kogutud tasu kogusummast.
2. Haldustasud peavad olema mõistlikud ning kehtestatud objektiivsetel alustel, nende suuruse määramisel võetakse arvesse varasemat praktikat ja konkreetses tegevusvaldkonnas õiguste teostamise eeldatavaid tulusid ja kulusid.
3. Täpse haldustasu suuruse, arvestades punktis 1 nimetatud piirmäära, kehtestab oma otsusega EEL juhatus vastavalt konkreetses tegevusvaldkonnas õiguste teostamise eeldatavale kulule.
4. Valdkonna haldustasu, milles õiguste teostamise eeldatav kulu oleks suurem kui 25% õiguste teostamise eest kogutud tasust, on lubatud katta teistes valdkondades kogutavast haldustasust või järgnevatel perioodidel kogutavast haldustasust tingimusel, et väljamaksete tegemisel ei ületaks haldustasu mitte üheski valdkonnas punktis 1 nimetatud piirmäära.
5. EEL juhatus peab oma otsusega kehtestama õigustest saadavast tasust võetava haldustasu suuruse eelkõige järgmistes valdkondades:
5.1. avalik esitus;
5.2. edastamine ringhäälingus;
5.3. taasedastamine kaabeltelevisioonis;
5.4. reprodutseerimine;
5.5. esituse kasutamine audio- ja videotoodete helindamisel (nn sünkroniseerimistasu);
5.6. audiovisuaalsetes teostes sisalduvate esituse üldsusele kättesaadavaks tegemine, sh järelvaatamisteenuses ja digitaalsetes videolaenutusteenuses;
5.7. esituste üldsusele kättesaadavaks tegemine striimingu-ja allalaadimisteenustes;
5.8. teiselt kollektiivse esindamise organisatsioonilt ja välismaalt laekuvate tasude käsitlemine;
5.9. õigustest saadava tasu investeerimisest saadud tulu;
5.10. vabakutseliste loovisikute loometoetused ja stipendiumid;
5.11. muu eelpool nimetamata kasutus.