Uudised

Loomeliidud vaidlustasid kopeerimishüvitise otsuse Riigikohtus

Üheksa Eesti loomeinimeste esindusorganisatsiooni vaidlustasid juuni lõpus tehtud Tallinna Ringkonnakohtu otsuse nn kopeerimishüvitise asjas Riigikohtus, et tagada õiglases summas hüvitis digiseadmetes ning seeläbi Eesti kultuuri ja loomingu kaitse.

Loomeliidud ei saa nõustuda EL liikmesriikide keskmisest üle 3 korra väiksema hüvitisega. Kokku esindavad loomeliidud selles vaidluses enam kui 9000 Eesti loomeinimest.

“Eesti on jätkuvalt loomeinimestele maailma üks vähem kopeerimistasu maksev riik,” lausus üheksat Eesti loomeinimeste esindusorganisatsiooni vaidluses esindava advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat Priit Lätt. “Vaidluse keskne küsimus on selles, kas riik reaalselt heastab loomeinimestele pika aja jooksul tekitatud kahju, mille kaudu omakorda tagatakse Eesti kultuuri säilimine? Ringkonnakohtu lahend on samm Eestis välja suretatud tasude süsteemi ellu äratamise suunas, kuid pole siiski piisav, et tagada nii Eesti kultuuri ja loomingu kaitse kui ka Euroopa Liidu õigusega nõutud miinimumstandardite järgimine,” selgitas Lätt.

Tallinn Ringkonnakohus tühistas aastaid kestnud nn kopeerimishüvitise vaidluses oma 30.06.2020 tehtud otsusega halduskohtu varasema otsuse ja kolmekordistas loomeinimestele Euroopa Liidu õigusega ette nähtud, kuid Eesti puuduliku regulatsiooni tõttu aastate 2014–2018 eest saamata jäänud õiglast hüvitist. Üheksale loomeinimeste esindusorganisatsioonile väljamakstavaks hüvitise summaks koos viivistega mõisteti ca 3,5 miljonit eurot, millele lisandub viivis 656 eurot päevas kuni hüvitise täieliku tasumiseni.

“Kuigi ringkonnakohus suurendas halduskohtuga võrreldes oluliselt riigilt välja mõistetava hüvitise suurust ning tunnustas kaebajate viivisenõuet, siis valmistas pettumust kohtu soovimatus aktsepteerida Eesti loomeinimeste õigust EL-i keskmisest suuremale hüvitisele,” lisas vandeadvokaat Priit Lätt ning selgitas, et kehtivas autoriõiguse seaduses kirjas olevate tasumäärade alusel peaks vastav summa olema oluliselt suurem eeldusel, et valitsus oleks nõuetekohaselt kaasajastanud nende salvestuskandjate- ja seadmete, millelt tasu kogutakse, nimekirja.

Vaidlus ulatub 2018. a sügisesse, mil üheksa Eesti loomeinimeste esindusorganisatsiooni: Eesti Autorite Ühing, Eesti Fonogrammitootjate Ühing, Eesti Esitajate Liit, Eesti Audiovisuaalautorite Liit, Eesti Heliloojate Liit, Eesti Interpreetide Liit, Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit, Eesti Lavakunstnike Liit ja Eesti Näitlejate Liit otsustasid minna Eesti Vabariigi vastu kohtusse seoses aastate 2014–2018 eest saamata jäänud õiglase hüvitisega teose isiklikuks tarbeks reprodutseerimise ehk nn kopeerimishüvitise eest.

Statistika järgi on maailma erinevates riikides nn kopeerimishüvitise summad loomeinimestele pidevas kasvus ning selle toimimise aluseks on riiklik regulatsioon. Näiteks on Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) 2018. a raporti kohaselt maailmas kogutud õiglase hüvitise summa 2017. a eest tõusnud 33,3%, võrreldes aastaga 2016, ning aastatel 2013–2017 tõusnud lausa 141% võrra. EL-i liikmesriikide keskmine kogutud isiklikuks tarbeks kopeerimise hüvitis oli 2015. a 1,42 eurot inimese kohta. Eestis on vastav näitaja olnud juba viimased 6 aastat 0 eurot. Ringkonnakohtu hinnangul on Eesti õiguste omajad õigustatud saama hüvitist 0,45 eurot inimese kohta.

Lisaks loomeinimeste esindusorganisatsioonidele esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule ka Vabariigi Valitsus. Ringkonnakohtu otsuse edasikaebamine tähendab, et vaidlus ei ole lõplikku lahendit veel leidnud.

Ringkonnakohus mõistis Eesti Vabariigilt loomeinimestele hüvitiseks ca 3,5 miljonit eurot

Ringkonnakohus tühistas halduskohtu eelneva otsuse ja kolmekordistas loomeinimestele Euroopa Liidu õigusega ette nähtud, kuid Eesti puuduliku regulatsiooni tõttu aastate 2014-2018 eest saamata jäänud õiglast hüvitist.

Üheksale loomeinimeste esindusorganisatsioonile väljamakstavaks isiklikuks tarbeks reprodutseerimise hüvitise summaks viie aasta eest koos viivistega mõisteti eilse ringkonnakohtu otsusega ca 3,5 miljonit eurot. Sellele lisandub viivis 656 eurot päevas kuni hüvitise täieliku tasumiseni.

Eesti puudulik ja EL õigusega vastuolus olev regulatsioon ei arvesta internetiajastuga, mis on sundinud loomeinimesed tagantjärgi kohtu kaudu hüvitist nõudma.

„Ka digiajastul peab autoril, esitajal ja fonogrammitootjal olema õigus nõuda loomingu kaitset ja selle loomingu kasutamise eest õiglast tasu,” lausus üheksat Eesti loomeinimeste esindusorganisatsiooni vaidluses esindava advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat Priit Lätt ja lisas, et põhiseadus kohustab riiki järjepidevalt tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ning see riigi kohustus „midagi tagada“ tähendab riigi aktiivset kohustust midagi teha, sh ka seda, et riik loob tõhusa süsteemi kogumaks isiklikuks vajaduseks reprodutseerimise tasu, mille kaudu tagatakse Eesti kultuuri säilimine.

“Ei ole eluliselt usutav, et eesti kultuuri säilimist tagab tasu kogumine alla ELi keskmiste näitajate. Pigem on usutav see, et kultuuri säilimist tagab ELi keskmist suurust ületava tasu kogumine,“ lausus Lätt.

Priit Lätt hindab ringkonnakohtu otsuse puhul positiivseks seda, et kohus suurendas riigilt välja mõistetavat hüvitist oluliselt, võrreldes halduskohtu otsusega, ning tunnustas kaebajate viivisenõuet. „Tegemist on rekordilise summaga Eesti riigivastutuse praktikas.“

Ringkonnakohtu otsuse puhul valmistab aga Lätti sõnul pettumust kohtu soovimatus aktsepteerida Eesti loomeinimeste õigust ELi keskmisest suuremale hüvitisele. Küsimus on selles, kas riik reaalselt heastab loomeinimestele pika aja jooksul tekitatud kahju, mille kaudu omakorda tagatakse Eesti kultuuri säilimine,“ selgitab Lätt. Tema sõnul möönavad hetkel isegi valitsus ja ministeeriumid, et Eestis puudub tõhus süsteem isiklikuks vajaduseks reprodutseerimise tasu kogumiseks.

Priit Lätti sõnul nõuavad loomeinimesed seadusejärgset hüvitist tagantjärgi kohtu kaudu, kuid vaja oleks regulatsioon tervikuna uuendada, seda enam, et 2016. on oma sõna juba öelnud riigikohus. „Minu jaoks on jätkuvalt arusaamatu valitsuse aastatepikkune ignorantsus, sest riigikohus on juba oma 2016. a otsusega tuvastanud vajaduse Eestis vastav regulatsioon uuendada, kuid endiselt on see nõue täitmata,“ imestab Lätt ning lisab, et Eesti on hetkel ainus Euroopa Liidu riik, kus riigi poolt ei ole loomeinimestele tagatud õiglast hüvitist digi- ja nutikeskkonnas isiklikuks otstarbeks tehtavate koopiate eest ning õigust peab käima nõudmas tagantjärgi, kohtu kaudu. „Oma tarbeks kopeerimine digi- ja nutiseadmetes kasvab üle Euroopa ning seda kinnitab ka vastav statistika,“ lisab ta.

Rahvusvahelise loojaid esindava organisatsiooni Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) 2018. a raporti kohaselt on maailmas kogutud õiglase hüvitise summa pidevalt kasvanud: 2017. a eest tõusnud 33,3%, võrreldes aastaga 2016, ning aastatel 2013-2017 tõusnud 141% võrra. EL liikmesriikide keskmine kogutud isiklikuks tarbeks kopeerimise hüvitis oli 2015. a 1,42 eurot inimese kohta. Eestis on vastav näitaja olnud 0 eurot juba viimased 6 aastat. “Oleme selle häbiväärse näitajaga oma loomeinimestele maailma kõige vähem kopeerimistasu maksev riik,” lisas Priit Lätt.

Halduskohtu 13.11.2019 tehtud otsuse samas asjas vaidlustasid Tallinna ringkonnakohtus nii loomeinimeste esindusorganisatsioonid kui ka Vabariigi Valitsus.

Kaebuse Eesti Vabariigi vastu seoses 2014–2018 eest saamata jäänud õiglase hüvitisega teose isiklikuks tarbeks reprodutseerimise eest läksid 2018. aasta sügisel üheksa loomeinimeste esindusorganisatsiooni: Eesti Autorite Ühing, Eesti Fonogrammitootjate Ühing, Eesti Esitajate Liit, Eesti Audiovisuaalautorite Liit, Eesti Heliloojate Liit, Eesti Interpreetide Liit, Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit, Eesti Lavakunstnike Liit ja Eesti Näitlejate Liidu, kes esindavad pea 9000 Eesti loomeinimest erinevalt elualalt.

Tallinna Ringkonnakohtu otsus ei ole veel jõustunud ning pooltel on võimalus otsuse peale esitada kassatsioonkaebus Riigikohtule hiljemalt 30.07.2020.a.

Oodatud on ettepanekud riigi kultuuristipendiumide määramiseks

Kultuuriministeerium ootab alates teisipäevast, 30. juunist ettepanekuid riigi kultuuristipendiumide määramiseks. Stipendium on mõeldud teotamaks peamiselt õpinguid välisriigis ning võimalusel kaalukaid kultuuriprojekte ja loomingulisi tellimusi. Aastas saab välja anda kuni 20 stipendiumit suurusega 2300 eurot.

 „Iga kultuur areneb elavas dialoogis. Sellepärast on igasugune rahaline tugi rahvusvahelise kogemuse sidumisel Eesti kultuuriruumiga väiksele riigile tähtis. Seadusest tulenevat võimalust on aastate jooksul aktiivselt kasutatud,“ kinnitas Kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik Asta Trummel.

Stipendiumide määramisel peetakse peamiselt silmas terve õppeaasta jooksul toimuvat magistri- või doktoritaseme õpet välismaa kõrgkoolis või teadusasutuses. Ettepanekuid stipendiumile võivad teha loomeliidud, omavalitsused ning teised juriidilised isikud ja asutused, kelle tegevus on seotud kultuuri või haridusvaldkonnaga. Soovitatav on lisada ka kooli kinnituskiri, mis tõestab käimasolevaid õpinguid.

Stipendiumi võib saada nii füüsiline kui ka juriidiline isik või asutus, kuid füüsilised isikud iseennast stipendiumile esitada ei saa. Ettepaneku kultuuristipendiumide määramiseks teeb kultuuristipendiumide komisjon ning käskkirja stipendiumide määramiseks allkirjastab kultuuriminister.

Ettepanekud tuleb alates 30. juunist esitada Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemis. Avaldused peavad olema laekunud 31. juuliks 2020.

Stipendiumide määramine tuleneb riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadusest ning lähemalt saab stipendiumide kohta lugeda Kultuuriministeeriumi kodulehel.

Eesti Esitajate Liidu üldkoosoleku kokkukutsumise teade

MTÜ Eesti Esitajate Liit üldkoosolek toimub 18. juunil 2020.a. kell 11.00 Tallinna Loomaaia auditooriumis, Ehitajate tee 150, Tallinn.

Päevakord:

  1. Päevakorra kinnitamine;
  2. 2019.a. majandusaasta aruande arutamine;
  3. 2019.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
  4. Läbipaistvusaruanne;
  5. Tegevusaruanne;
  6. Sõnavõtud.

Lisainformatsioon: Eesti Esitajate Liit, Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn, tel: 6 50 51 71, e-post: eel@eel.ee

Kuidas tulla

NB! Tallinna Loomaaia Keskonnahariduskeskuse auditoorium asub Läänevärava juures (ligipääs Ehitajate teelt, st. Õismäe poolne sissepääs).

Ühistranspordiga tulles peatus Meistri, Nurmenuku või Karikakra: nt buss nr 10, 12, 16, 26, 27, 28, 37, 41, 42, 43 ja 45;
Autoga tulles on võimalik kasutada tasulist parklat (1 €/päev)

VAATA VÄRAVATE ASUKOHTI KAARDIL

Loometoetuste taotlemine

Eesti Esitajate Liidule on võimalik esitada loometoetuse taotlust igal ajal. Täpsem info taotlemise kohta ning taotlusvorm on leitav siit.

Juhul, kui taotluse esitajale on teada antud, et ta ei vasta seadusega määratud tingimustele, palume esitada koheselt uus taotlus,  kui taotleja vastab loometoetuse saamise tingimustele (nt. tööleping on lõpetatud ja eelmisel kuul on saadud tulumaksuga maksustatavat tulu alla 584 €).

Kui tekib mistahes loometoetusega seonduvaid küsimusi, siis saatke need palun e-posti aadressile eel@eel.ee Võrreldes taotluse menetlemisega, saame küsimustele anda koheselt omapoolse vastuse.

Kultuuriministeerium toetusmeetmed muusikavaldkonnale

Kultuuriministeerium avaldas kriisipaketi toetusmeetme tingimused muusikavaldkonnale.

Taotlusi saab esitada alates 8. maist kuni 18. maini läbi Toetuste Menetlemise Infosüsteemi.
Taotlusi on oodatud esitama nii juriidilised isikud kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle põhitegevus on seotud muusikavaldkonnaga vastavalt toetusmeetme tingimustele.

Taotlusvoor Kultuuriministeeriumilt toetust seni mitte saanud kontserdikorraldajad, kollektiivid, esitajad ja tugiteenused
Maht 2,2 miljonit eurot.

Taotlusvoor Kultuuriministeeriumilt toetust saavad asutused ja organisatsioonid on isikutele, kes on varasemalt saanud Kultuuriministeeriumilt 2020. aastal toetust  „Muusikakollektiivid ja kontserdikorraldajad” või „Muusikafestivalid ja suursündmused” või „Helilooming ja muusikaalased väljaanded” või „Muusikakonkursid” või „Eesti kultuur maailmas” taotlusvoorudest;
Maht 1,8 miljonit eurot.

Juhime tähelepanu, et tutvuksite põhjalikult taotlusvoorude tingimustega, mille leiate kultuuriministri määrusest “COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale“. Määruse seletuskiri on leitav siit.

Oluline on taotluses esitada organisatsiooni põhitegevusega seotud kahjud kogu ulatuses. Iga juriidiline üksus saab esitada ühe taotluse.
Soovitame vajadusel konsulteerida ministeeriumi muusikanõuniku Madli-Liis Partsiga madli-liis.parts@kul.ee

KULKA eristipendiumi ettepaneku tegemine ja ravimitoetused

Eesti Kultuurkapitali veebilehel on võimalik alates 6. aprillist kuni 30. aprillini erakorraliselt esitada eristipendiumi eraldamise ettepanekuid ja taotleda ravimitoetust, vt Eristipendiumide eraldamise kord; üldkorra muudatus (ravimitoetused p .2.6.2.) ja KKK.

STIPENDIUMI

eraldamiseks võivad põhjendatud ettepanekuid esitada nii eraisikud kui ka juriidilised isikud ning stipendium eraldatakse eraisikule. Stipendiumi e-kulka kaudu taotleda ei saa. Stipendiumi ettepaneku vormi saab täita Kulka veebilehel.

RAVIMITOETUSTE 
eraldamisel lähtutakse vastava sihtkapitali/ekspertgrupi raha jagamise korrast.
Ettepaneku ravimitoetuse eraldamiseks saab teha kirjanduse, kujutava ja rakenduskunsti, helikunsti ja näitekunsti sihtkapitalile (ettepanek tuleb saata vastava sihtkapitali e-mailile, nt naitekunst@kulka.ee).
Taotluse ravimitoetuse eraldamiseks saab esitada arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, kehakultuuri ja spordi ning rahvakultuuri sihtkapitalile ja maakondlikele ekspertgruppidele  e-kulka kaudu. Ravimitoetuse eraldamise kehtivaid nõudeid palume eelnevalt vaadata vastava sihtkapitali või ekspertgrupi raha jagamise korrast.

 

Menetletakse ainult nõuetekohaseid ning nimetatud perioodi jooksul esitatud ettepanekuid ja taotlusi. Eristipendium/ravimitoetus eraldatakse ainult väga põhjendatud juhul. Positiivsed vastused saadame välja hiljemalt 10. mail.

EEL kontor suletud

Seoses eriolukorra jätkumisega on EEL-i kontor suletud. EEL töötajad jätkavad igapäevaste tööülesannete täitmist kaugtöö vormis (sh. lepingute sõlmimine, tasude kogumine ja väljamaksete tegemine) .
Kõige sobivam viis ühenduse saamiseks on e-kiri,  töötajate kontaktid on leitavad:
http://www.eel.ee/et/kontakt/ 

Anname EEL kodulehe kaudu teada, kui tavapärane töö kontori ruumides on taastunud.

Loomeinimeste pöördumine justiitsministrile

Loomeinimeste pöördumine justiitsministri poole seoses tasuga audiovisuaalse teose ja helisalvestise isiklikeks vajadusteks kopeerimise eest

Eesti Autorite Ühing, Eesti Esitajate Liit, Eesti Fonogrammitootjate Ühing ja Eesti Audiovisuaalautorite Liit tegid ettepaneku uuendada pikalt jutuks olnud erakopeerimise ehk isiklike salvestustega seonduva tasu regulatsiooni, mis tagaks ka Eestis autoritele, esitajatele ja fonogrammitootjatele õiglase tasu nende loomingu kopeerimise eest nagu see on korraldatud teistes Euroopa Liidu riikides. Õiglaseks määraks, mis oleks võrreldav teiste riikide sama tasumääraga, oleks vähemalt 4 eurot salvestava seadme kohta.

Esindusorganisatsioonid saavad aru eriolukorra piirangute vajalikkusest. See tähendab, et kontserte, teatrietendusi ja kinolinastusi ei toimu. Paljud restoranid, kohvikud, baarid ja kauplused ei tööta. Vähenemas on tuntavalt ringhäälingujaamade eetriaja müük. Kõik see on tekitanud olukorra, et meie autorid, esitajad ja fonogrammitootjad on ilma jäänud oma tavapärastest sissetulekutest, mis näitab veelgi suurenenud vajadust korda teha pikalt riiulile jäänud regulatsioon, et tagada loomeinimestele õiglased tasud ka erakopeerimise valdkonnas.

Justiitsministeerium on lõpuks valmis saamas eelnõuga, mis peaks olukorda muutma. Samas viitavad esindusorganisatsioonid, et oma liikmete huve kaitstes ei saa kuidagi olla rahul Justiitsministeeriumi poolt tutvustatud tasumääradega, mis oleksid kordades madalamad, kui teistes riikides. Justiitsministeerium on salvestusseadmetelt makstavaks tasuks välja pakkunud 60 senti, see peaks aga olema vähemalt 4 eurot seadme kohta, mis oleks  õiglane tasu võrdluses teiste Euroopa riikidega. Loomeinimeste esindusorganisatsioonid paluvad justiitsministrit salvestusseadmetele planeeritud tasu määrasid tõsta.

Isikliku kopeerimise tasu on lühidalt öeldes see, et autoritelt, esitajatelt ja fonogrammitootjatelt on üldsuse huvides ära võetud üks õigus – lubada teha oma teostest, esitustest ja fonogrammidest salvestusi – ning antud see võimalus kõigile üksikisikutele. Ehk igal Eesti inimesel on võimalus seaduslikult teha oma isiklikuks tarbeks salvestusi muusikast ja filmidest ilma, et neil oleks selleks vaja üheltki õiguste omajalt luba küsida, kuid seadusest tulenevalt peab neile selle õiguse kompenseerima.

Autoriõiguse regulatsiooni korrastamine on justiitsministri valitsemisalas. Regulatsiooni kordategemise tõi viimaste valimiste ajal oma lubadusena välja Isamaa. Lubaduse, regulatsioon korda teha ja autoritele õiglane tasu tagada, on andnud mitmed ministrid, sealhulgas eelmise valitsuse justiitsminister Urmas Reinsalu. See on põhjus, miks pöördumine saadeti nii justiitsminister Raivo Aegile kui ka erakond Isamaa juhile Helir-Valdor Seederile ning kultuuriminister Tõnis Lukasele.

Pöördumise teinud esindusorganisatsioonid seisavad põhikirjajärgselt loomeinimeste õiguste eest.


Avalik pöördumine justiitsministri hr. Raivo Aegi ja erakonna Isamaa poole

Tallinnas, 27. märtsil 2020

Lugupeetud härra minister Raivo Aeg

Praegu on raske aeg kõigi Eestimaa inimeste jaoks. Kõige tähtsam on loomulikult meie inimeste tervis ja elu. Kuid ka meie igapäevane elu tahab elamist. Eesti autorid, esitajad ja fonogrammitootjad koos ülejäänud rahvaga on viiruse tõttu seatud ennenägematult raskesse majanduslikku olukorda. Tulenevalt eriolukorrast ei toimu kontserte ega muid avalikke üritusi. Restoranid, kohvikud, baarid ja ööklubid ei tööta. Vähenemas on tuntavalt ringhäälingujaamade eetriaja müük. Kõik see on tekitanud olukorra, et meie autorid ja esitajad on ilma jäänud oma tavapärastest sissetulekutest. Sisuliselt vaatame otsa väljasurnud ajale, sest eelnimetatud allikatest laekuvad tasud loomeinimestele on ära langenud. Iga euro on meie sektorile eluliselt tähtis.

Teame, et Justiitsministeeriumis on valmimas eelnõu nn. tühja kasseti tasu regulatsiooni muutmiseks. Tervitame Justiitsministeeriumi nimetatud eelnõu eest, sest alates 2006.a oleme püüdnud selles vallas valitsenud ebanormaalset olukorda muuta, kuid seni edutult ühelt poolt nii Infotehnoloogia Liidu tugeva vastulobi kui ka eelnevate valitsuste soovimatuse pärast olukorda lahendada. Kuid me ei saa kuidagi olla rahul eelnõus fikseeritud tasumääradega. Nn. tühja kasseti tasu sisu on lühidalt öeldes see, et autoreilt, esitajatelt ja fonogrammitootjatelt on üldsuse huvides ära võetud üks õigus – lubada teha oma teostest, esitustest ja fonogrammidest salvestusi – ning antud see võimalus kõigile üksikisikutele. Ehk siis igal Eesti inimesel on võimalus seaduslikult teha oma isiklikuks tarbeks salvestusi muusikast ja filmidest ilma, et neil oleks selleks vaja üheltki õiguste omajalt luba küsida. Kuid seaduses on ette nähtud, et õiguste omajaile tagatakse sellise õiguse äravõtmise eest võimalus saada õiglast tasu. Praegu kehtiva regulatsiooni järgi on selle tasu määraks 3 % salvestusseadmetelt ehk seadmetelt, millega salvestatakse ja 8% salvestusvahenditelt, ehk nendelt vahenditelt, millele salvestatakse.  Kuna tänapäeval on juba üpriski raske vahet teha, mis on seade ja mis vahend, siis on õiguste omajad välja pakkunud, et tasu võiks hakata arvestama per seade ja per vahend. Justiitsministeerium on selle ettepanekuga nõus olnud. Kuid meie probleem on selles, et Teie ministeeriumis valmivas eelnõus on salvestusseadmete tasu naeruväärselt väike. Nii on näiteks tänapäeval salvestamiseks kasutatavate seadmete nagu nutitelefonid ja arvutid tasumääraks eelnõu kohaselt 0.60 eurot per seade.  See ei ole tõsiseltvõetav ega loomesektori poolt vaadatuna kuidagi vastuvõetav. Kui praegu on seadmetelt võetav tasu 3 %, siis odavamate nutitelefonide puhul peaks see tasu olema 3-4 eurot. Rääkimata, et 1000 eurot maksva iPhone puhul oleks see tasu  siis 30 eurot. Meie, õiguste omajad, soovime hoida tagasihoidlikku joont ja palume, et seadmetelt võetav tasu oleks 4 eurot per seade. Me oleme veendunud, et Eesti inimesed, kes ostavad endale uue nutitelefoni või süle- või lauaarvuti, on nõus maksma Eesti muusikakultuuri ja filmikunsti toetuseks 4 eurot per seade, mis jaguneks võrdselt autorite, esitajate ja tootjate vahel. Teame ka, et mitte kõigile eestimaalastele ei meeldi Eesti muusika ja Eesti filmid, kuid see on siiski meie oma maa looming, mida tehakse ainult siin ja mida meie asemel mitte keegi ei tee.

Pöördume oma palvega ka kõigi Isamaa erakonna liikmete poole. Isamaa on olnud see erakond, kes läbi kogu oma ajaloo on rõhutanud eestluse ja Eesti kultuuri püsivust ja elujõulisust.  Eesti autorite ja esitajate toetamine on olnud ka Isamaa valimiseelne lubadus, kus on kirjas, et Isamaa avaldab selget tahet pöörata enam tähelepanu intellektuaalse omandi väärtustamisele ning kultuurivaldkonnas sündinud ideede juurutamisele Eesti ettevõtluses. Praegu on õige aeg näidata, et Isamaa tõesti hoolib meie inimestest, kes oma igapäevast leiba teenivad meie kultuuri elus hoides ja arendades.

Kõigest eelöeldust tulenevalt palume Teid, härra minister, et Justiitsministeeriumist väljaminevas eelnõus oleks salvestusseadmetelt makstav tasu vähemalt 4 eurot. Loodame, et ka teised Isamaa ministrid ja Isamaa juhtkond ning liikmed saavad loomesektori murest aru ja toetavad meie palvet. Ainult üheskoos saame me meie maad ja meie kultuuri edasi viia ja paremaks muuta.

Lugupidamisega,

Eesti Autorite Ühing

Eesti Esitajate Liit

Eesti Fonogrammitootjate Ühing

Eesti Audiovisuaalautorite Liit

RIMI kasutab kauplustes ainult Eesti muusikat

Rimi Eesti Food AS on Eesti Esitajate Liidule teada andnud, et kõikide Rimi kaupluste siseraadiod mängivad hetkeolukorras ainult Eesti muusikat. Rimi sooviks on seeläbi toetada muusikuid läbi tasude, mida muusika kasutamse eest kogutakse.

EEL tunnustab Rimi Eesti juhti Vaido Padumäed selle otsuse eest ning toetab tema üleskutset teistele kaupmeestele, mängida siseraadiotest ainult Eesti heliloomingut, et anda keerulisel ajal omapoolne panus kohaliku muusikavaldkonna tegijatele.

Loomeinimesed tänavad!

Lisainfot vaata siit.